ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล,ครูปฐมวัย,ครูพี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-กันยายน-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
การท่องเที่ยว 
เกรดเฉลี่ย :
3.28 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ภาษาจีน
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้ สามารถหากิจกรรมสันทนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
11-พฤศจิกายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
เลขานุการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
3000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
คิดว่าการศึกษาไทยยังคงมีข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินการศึกษาตามมาตราฐานตัวชี้วัดของการศึกษาไทย ที่เห็นได้ชัดเจนว่าอาจเป็นภาระหน้าที่ของครูที่ทำการสอนควบคู่ไปกับการประเมิน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของประเทศไทยก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้หากเรามีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง ๆ ได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
มองว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันจะมีความแตกต่างระหว่างวัยมากขึ้น ทั้งในด้านความคิดของคนในรุ่นต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งของสังคม แต่หากเราเปิดใจที่จะเรียนรู้ รับฟังคำติชม เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยก็จะสามารถขยับความสัมพันธ์และลดข้อขัดแย้งดังกล่าวได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากการศึกษาควรจะเป็นการให้ความรู้ที่มีข้อมูบที่มีความละเอียด ถูกต้องครบถ้วน ควบคู่ไปกับการเข้าใจในตัวผู้ศึกษา เพื่อที่จะให้คำปรึกษาที่ดี ก่อให้เกิดความไว้ใจในตัวผู้สอน และทำให้ผู้ศึกษาสามารถค้นหาตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น