ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์บริหารธุรกิจ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-พฤศจิกายน-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การตลาด 
วิชาเอก :
การตลาด 
เกรดเฉลี่ย :
3.68 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ได้รับรางวัลชมเชยระดับมหาวิทยาลัยในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ R2M 2019 ระดับมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง โมเดลธุรกิจของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 ได้เข้าร่วมโครงการ Summer Programs (Financial Technology) Asia University Certificate of Attendance AU 2019 ณ ประเทศไต้หวัน ได้รับทุนศิษฐ์ก้นกุฏิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปริญญาโท) ได้รับทุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปริญญาโท) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารโครงการ/กิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับผู้นำนักศึกษา โครงการอบรมความรู้สถาบันการเงินและเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา (กิจกรรมการอบรมความรู้สถาบันการเงิน) ได้ทำหน้าที่สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่ง อนุกรรมการ ได้ทำหน้าที่สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ ได้โอกาสจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพูดแชร์ประสบการณ์ในการทำวิจัยและการขอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นน้องปริญญาโท ชั้นปีที่ 1  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชมเชยระดับมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-สิงหาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ธุรการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ได้ทุนเรียนต่อที่ไต้หวัน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวและภาคทฤษฎีคงไม่เพียงพอต่อการศึกษาไทย ควรมีการศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน ต้องมีการปรับตัวไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ รู้จักที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องรู้จักการเอาตัวรอด จากการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ มีสติอยู่ตลอดเวลาและการรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี เป็นหลักธรรมที่ต้องการให้มนุษย์ได้รู้และปฏิบัติในการเป็นเพื่อนที่ดี เป็นคุณสมบัติของมิตรแท้ (มีไมตรีต่อกัน) โยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการคิด เป็นวิธีการที่ให้บุคคลมีหลักการและวิธีการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน