ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
19-พฤศจิกายน-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.10 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ภาษาจีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การเต้น cover dance  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
โรงเรียนคงทองวิทยา  
2555-2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-มีนาคม-2553  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ผมมองว่า การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากกว่าในอดีต เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ทำให้การศึกษาอยู่แค่เพียงปลายนิ้วมือสัมผัส อย่างไรผมก็มองเห็นอีกว่า การศึกษาไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่จะมาช่วยพัฒนาการศึกษาไทยของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งนั่นเป็นเหตุให้การศึกษาไม่สามารถเข้าถึงประชากรบางกลุ่มในประเทศ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในปัจจุบัน สภาพสังคมไทยมีความยืดหยุ่นสูงมาก เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งนั่นทำให้ผมมีวิธีปรับทัศนคติของผมที่มีต่อสภาพสังคมใทยให้ยืดหยุ่นตามสภาพ ไม่ต่อต้านในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่เห็นด้วย ไม่ส่งเสริมในสิ่งที่ผิดและส่งผลกระทบแก่ประชากรในสังคม ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการมีสติ คิดวิเคราะห์หาเหตุผลของแต่ละ สถานการณ์ ตามมาการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ผมมีความคิดเห็นว่าผู้ร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันถือเป็นเพื่อน พี่น้อง หรือผู้ใหญ่ที่เคารพ ผมมองว่าเป็นครอบครัว เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นครอบครัว ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามในการทำงานร่วมกัน ควรต้องมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและศักยภาพในการทำงานที่ดี และการทำงานในวิชาชีพครู ควรมีความละเอียดอ่อน รอบคอบ ไม่ปล่อยปะละเลยในหน้าที่การสอน ซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพฝังลงไปในรากฐานจิตใจ นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นบ้างในบางกรณี เพื่อให้เป็นไปตามสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน