ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-เมษายน-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.00 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถพิมพ์งานตามต้นฉบับได้ไวพอสมควร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศประกวดมารยาท พจนก.สานสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  
ปี 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยมันยังไม่พัฒนา หนังสือเรียนหลักสูตรเรียนที่ กระทรวงเป็นคนเอาให้มาเรียน สำหรับตัวพี่ หนังสือเรียน เอาไว้ให้แค่เด็กเตรียมอุดม เด็กสวนกุหลาบ เด็กสาธิต เด็กนักเรียนในตัวเมือง เด็กเก่ง เด็กที่สภาพแวดล้อมพร้อมที่จะเรียน ตัดภาพมาที่ โรงเรียนบ้านนอก ยกตัวอย่างวิชาสังคม น้องนกคิดว่า กรณีเด็กบ้านนอก มันอยากรู้หรอว่า เส้นทางการค้าไทยระหว่างจีนเป็นไง จีนมันยังไม่รู้จักเลยว่าอยุ่ตรงไหนของโลกใบนี้ มันอยากรู้แค่ว่า มันจะทำยังไงให้แม่มาขาย โหระพาได้ ขายไข่มดแดงได้ การศึกษาอย่าเอาหนังสือมายึดติด เราต้องสอนตามบริบทของสังคม ไม่ใช่ยึดตามหนังสือ ถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยมากาง 77 จังหวัด หนูคิดว่า เด็ก ตจว มันชี้ถูกสัก 50 จังหวัดมั้ย ก็คงไม่ เพราะมันไม่เคยไป เทคโนโลยีไม่ลองรับ คอมพิวเตอร์ไม่มี อินเตอร์เน็ตไม่มี สู้เด็กในเมืองไม่ได้ การสอนมันต้องเน้น บริบทของพื้นที่ เอาแต่หนังสือ เอาแต่ o-net มาวัดคุณภาพ มันวัดไม่ได้ทั้งหมด คนที่อยู่ในกระทรวง เขาเคยมาดูบริบทเด็ก ตจว บ้างมั้ย ก็คงไม่ นั่งแต่ในห้องคิดแต่จะยุบ รร. จัดให้ครู อบรม ประมาณนั้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยปัจจุบัน เป็นสภาพที่ เด็ก เยาวชน แยกแยะไม่ได้ ยกตัวอย่างข่าวปลอม ในเฟสบุ๊ค เห็นปั๊ปๆก็แชร์ ขาดการคิดวิเคราะห์ เต็มไปด้วย อคติต่อฝั่งตรงข้าม จนลืมจิตสำนึก ที่จะต้องไตร่ตรองหาความจริง รู้แค่1% แสดงออก 100 เป็นสังคมที่ป่วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
โยนิโสมนสิการ ก็ตอบโจทย์ ที่กล่าวมาข้างต้น จะทำอะไรต้องไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน เหมือนเรื่องการศึกษาแหละ เขาคิดแค่ตื้นๆ ไม่เคยลงลึก สังคมไทยเหมือนกัน เห็นอะไรก็แชร์ ขาดหลักโยนิโส