ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-มิถุนายน-2535  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
3.24 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ดีมาก  
-
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถด้านศิลปะ เช่น การวาดเขียน ระบายสี ความสามารถด้านหัตถกรรมหรทองานทางด้านฝีมือการใช้ความประณีต เช่น การเก็บปักถักร้อย ประดิษฐ์สิ่งของ การร้อยพวงมาลัยชายเดียว มาลัยสองชาย การจัดตกแต่งสถานที่ การจับผ้าทุกรูปแบบ เป็นต้น ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ความสามารถด้านนาฏศิลป์ เช่น การรำไทย และการแสดง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชร เขต1 และ เขต 2  
2552  
ได้รับรองวัลระดับดี กิจจกรรมศาสนพิธี ช่วงชั้นที่ 4  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2  
2552  
ได้รับรองวัลรองชนะเลิศระดับ 2 ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2  
2554  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4  
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยม และวิชาคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เพราะย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่สัตหีบจังหวัดชลบุรี  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
-  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
-  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาจะดีได้ต้องขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม มีความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภาระงานที่ตนเองได้รับและอยู่บนพื้นฐานไม่เอาเปรียบใครและไม่ทำให้ใครเดือดร้อน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การมีจิตสาธารณะและไมตรีจิตที่ดี เป็นส่วนนึ่งที่สำคัญในสังคมในปัจจุบัน หากเค้ามีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา เดินทางสายกลาง และรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน รู้รักสามัคคีคนในองค์กรนั้นๆก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรที่ดีคือการอยู่ร่วมกันได้แบบ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เสือต้องการความอุดมสมบรูณ์จากป่ามากเท่าไร ป่าก็ต้องการความอุดมสมบรูณ์ของสิ่งมีชีวิต ฉันนั้น