ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
07-มกราคม-2540  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
3.81 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
หากมองย้อนกลับไปในอดีต การศึกษาไทยจะเน้นครูเป็นศูนย์กลาง โดยที่ครูยืนอยู่หน้าห้องถือหนังสืออธิบายตามเนื้อหาในหนังสือเป็นส่วนมาก นักเรียนมีหน้าที่รับฟัง มีบางส่วนที่กล้าแสดงความคิดเห็นบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวครูและกลัวเพื่อนๆ แต่การศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยที่ครูมีหน้าที่ออกแบบการจัดการเรียนสอนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด ได้ลงมือปฏบัติจริง ได้ลองถูกลองผิด ด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำเอง (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ)โดยที่ครูเป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นปรึกษาที่ดี ทำให้เกิดการเรียนรู้และทักษะกระบวนการต่างๆที่ผู้เรียนควรที่จะได้รับ พร้อมทั้งบรรยากาศที่ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนเกิดความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมร่วมกัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ทุกวันนี้สังคมไทย มีการติดต่อและการรับข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็ว มีเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกจังหวัดทุกพื้นที่ ถ้าเรามีการนำข้อมูลข่าวสารหรือเลือกใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ เราในฐานะผู้บริโภคก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นกัน แต่ในทางกลับกันเมื่อมีประโยชน์แล้วแต่ถ้าเราเลือกใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดโทษตามมานเช่นกัน เช่น ตอนนี้ทั่วโลกและประเทศไทยเรามีสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด โควิด 19 ฉะนั้นการรับข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อยากให้ทุกคนมีสติให้มากในการพิจารณาในการรับข่าวสารและการติดตามสถานการณ์  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาสอนให้ทุกคนมีความรู้และเกิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เมื่อเลือกที่จะมาประกอบวิชาชีพเดียวกันและเราจะต้องรักจริงและซื่อสัตย์ต่อวิชีพ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพต่อทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง