ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถม-มัธยมต้น  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
28-มีนาคม-2539  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
3.33 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พิธีกร/วิทยากร การกล่าวสุนทรพจน์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เป็นนักเรียนที่มีภาวะผู้นำยอดเยี่ยม  
โรงเรียนพัชรพิทยาคม  
2555  
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5  
โรงเรียนพัชรพิทยาคม  
2552-2556  
เป็นนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นลำดับที่ 3 ของโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนพัชรพิทยาคม  
2558  
เป็นวิทยากรห้องเรียนพิเศษ (SMTE Camp) ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
-  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
-  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ผู้เรียนควรสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยมีครูคอยชี้แนะแนวทางและสนุบสนุนตามความสามารถ/ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นผู้เรียนเป็นจุดสำคัญของการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เเละเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนเเปลงได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของคุณภาพชีวิตคนในสังคม จนเกิดเป็นสภาพสังคมที่อ่อนตัวลง ซึ่งจากปัญหานี้มองเห็นว่าสิ่งสำคัญในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันของคนในสังคม ให้พร้อมต่อการรับมือกับสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนต่อหน้าที่ ต่อสังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงการสร้างคนในสังคม ชุมชน และผู้นำให้มีความเข้มแข็งในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในปัจจุบัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้ นอกจากความมานะ อดทน สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเป็นคนใฝ่รู้ หาความรู้ให้ตัวเองเสมอ รู้ที่จะรู้จักคิด ไตร่ตรอง ทำอะไรด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลในการทำและการตัดสินใจในเรื่องๆหนึ่ง และการมีมิตรที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ การรู้จักคบคนที่ดีมีสติปัญญาเป็นเพื่อนจะคอยสนับสนุนในการทำสิ่งที่ดีของเราเสมอ ในการศึกษาและในฐานะที่เราเป็นครูสิ่งหนึ่งที่เราควรมีเสมอก็คือความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน การทำให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจในการเรียน เป็นที่ไว้วางใจในการที่จะปรึกษา มีความน่าเคารพนับถือ เป็นบุคคลต้นแบบในการเรียนรู้อยู่เสมอ เป็นผู้ชี้แนะที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลสำเร็จในการสอนของครู