ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
07-พฤษภาคม-2540  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.45 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
N/A  
8. Database ที่ชำนาญ
N/A  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
N/A  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
Thai-Cambodian Cultur Exchange  
Roi et Rajabhat University  
27 มกราคม 2559  
Basic Unit leader Training Course (B.T.C)  
National Scout Organization of Thailand  
4 พฤศจิกายน 2561  
Smart Kids English Camp  
Roi et Rajabhat University  
17 สิงหาคม 2561  
Tennage Power English Camp  
Roi et Rajabhat University  
31 สิงหาคม 2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
13-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
N/A  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
N/A  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
N/A  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
N/A  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
N/A  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
N/A  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
N/A  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
N/A  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
N/A  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความเป็นดิจิทัลและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มีการเรียนรู้มากมายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ได้ตามความต้องการและความถนัด หลายๆโรเรียนจึงใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เผื่อให้ผู้เรียนได้ก้าวทันเทคโนโลยี 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันยังมีความเหลือมล้ำเป็นอย่างมาก โรงเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีงบประมาณเยอะสามารถบริหารจัดการโรงเรียนและจัดสรรหาครูได้ตรงตามคุณสมบัติได้เยอะกว่า ส่วนโรงเรียนที่อยู่ตามต่างจังหวัด บางแห่งครูหนึ่งคนต้องทำงานนอกเหนือจากภาระงานสอนทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ทำให้สอนได้อย่างไม่เต็มศักยภาพหรือครูบางคนอาจสอนในหลายๆวิชาซึ่งไม่ตรงวุฒิก็ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เหตุนี้จึงทำให้เกิดความเหลือมล้ำทางการศึกษา  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรเป็นฐานที่ทำให้มิตรกับบุคคลอื่น ปรับตัวเข้าร่วมกับสังคมหรือสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ ให้เกียรติและเคารพต่อกฎของส่วนร่วม มีความสามัคคีและความเป็นทีม และมีหลักการและวิธีการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการชั้นเรียน