ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
สอนเกษตร  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
21-ธันวาคม-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
พืชไร่ 
เกรดเฉลี่ย :
2.69 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถใช้งานโปรแกรม photoshop Word , Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี สามรถเล่นกีฬา เปตอง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรีญทองแดง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพดด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
2555  
เป็นนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและส่วนรวม  
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก  
2556  
นักเรียนรักการอ่าน  
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก  
2556  
ตำแหน่ง กรรมการชมรมวิชาชีพ ชมรมพืชไร่ อกท.หน่วยเชียงราย  
มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะคนเรามีการพัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาไทยควรต้องพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากในต่างประเทศมีการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น การศึกษาไทยก็ควรจะมีการพัฒนาขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาที่ต้องพัฒนาขึ้น ผู้เรียนต้องมีการพัฒนาขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาขึ้น ได้นำวัฒนธรรมทางตะวันตกมาใช้เป็นอย่างมากบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี แต่ในบางสิ่งก็ถดถอยลง ดังนั้น เราควรแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด สอนให้คนรุ่นใหม่มีแนวทางที่ดีขึ้น และต้องไม่ลืมวัฒนธรรมแบบเดิมที่เคยมีมา  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
สำหรัการศึกษากัลยาณมิตร เป็นสิ่งสำคัญต้องมีเพื่อนคอยช่วยเหลือและรวมถึงการเเบ่งปันความรู้ เพราะเราไม่สามารถอยู่ตัวเพียงคนเดียวได้เสมอไปการมีเพื่อนที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรา ส่วนโยนิโสมนสิการ นั้นต้องมาความคิดที่ดี ไตร่ตรองพิจารณาไปจนถึงเหตุและผลของการศึกษา