ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-พฤษภาคม-2540  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.42 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษาไทย  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผลการเรียนดีเด่น  
ม.สวนดุสิต  
2559  
การพัฒนารูปแบบการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  
ม.สวนดุสิต  
2561  
การประชุมมทางวิชาการ พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
2561  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
29-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
06-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันยังมีรูปแบบการสอนที่เร่งรัดให้เด็กอ่านออกเขียนได้ โดยไม่คำนึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความพร้อมในการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เด็กบางคนเกิดความเครียดกดดันตัวเอง และมีทัศนคติในแง่ลบต่อการเรียน ในฐานะที่ดิฉันเป็นครูหากเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำ Active Learning ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนเขียนอ่าน ผ่านการจัดกิจกรรมเรียนปนเล่น สอดแทรกภาษา คณิตศาสตร์ และทักษะในการดำรงชีวิตให้กับเด็ก จะส่งผลให้เด็กเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในด้านภาวะสุขภาพอนามัย ด้านภาวะสังคมเศรษฐกิจ และภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อบุคคลโดยตรงในการดำรงชีวิต การหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนมีผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กไทยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ หรือแม้แต่โรงเรียนหลายแห่งในต่างจังหวัดก็ถูกปิดเรียนก่อนกำหนด จากภาวะสุขภาพอนามัยที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลก หากแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นก็ต้องอาศัยทุกคนร่วมมือกันโดยเฉพาะสถาบันในสังคมที่ใหญ่ที่สุด คือ สถาบันครอบครัว ในการดูแลใส่สุขภาพอนามัยให้แข็งแรง หากิจกรรมยามว่างภายในครอบครัวที่ทำร่วมกันกับเด็ก-ผู้ใหญ่ เพียงแค่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ภายในครอบครัว สังคมไทยก็น่าอยู่ขึ้นได้ค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
"การรู้จักคิด และเป็นมิตรที่ดี" ในฐานะที่ดิฉันเป็นบุคลากรทางการศึกษาดิฉันคิดว่าในการทำงานที่เราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรที่พัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดี บุคลากรในองค์กรจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นมิตรที่ดีต่อกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนครูด้วยกัน และเห็นถึงจุดประสงค์หลักเดียวกันคือ การพัฒนาเด็ก และความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และเด็กที่ครูต้องเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงที่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ "การรู้จักคิด และเป็นมิตรที่ดี"