ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-มิถุนายน-2541  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
เกรดเฉลี่ย :
3.00 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ภาษาจีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
เคยผ่านการเรียนภาษาC  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้องเพลง, เล่นวอลเล่ห์บอล  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
2560  
ผู้บันทึกรักการอ่านดีเด่น  
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)  
2559  
เด็กดีศรีจ.อ.  
รงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)  
2558  
รองชนะเลิศอันดับ2 วอลเลย์บอลหญิง รุ่นใหญ่  
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)  
2557  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
04-พฤศจิกายน-2552  
-จนถึงวันสุดท้าย :
21-กุมภาพันธ์-2563  
ตำแหน่ง 1 :
Traineeเจ้าหน้าที่ประชาวัมพันธ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ครบกำหนดการออกฝึกสหกิจ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
เสิร์ฟ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
PT/วันละ200  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เตรียมตัวสอบและออกฝึกงาน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
Cashier & admin  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
FT/12,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เปิดเทอม เพราะว่าทำช่วงปิดเทอม  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
Service  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
11,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
Cook  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
11,000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ย้ายที่อยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก ดังเห็นได้จาก การจัดการแข่งขันระบบชาติ ระดับประเทศ จนกระทั่งระดับโลก เด็กไทยได้โชว์ศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งๆจนได้รับรางวัลมาอย่างหลากหลาย ทั้งนี้เป็นการประยุกต์มาจากการศึกษาในห้องเรียนทั้งสิ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในความคิดเห็นของดิฉัน ปัจจุบัยสังคมไทยได้เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง หรือเชื้อไวรัสCovid-19 รวมไปถึงการแบ่งแยกกันระหว่างคนในสังคม หากผู้คนในสังคมหันมาร่วมมือกันสามัคคีกัน ให้กำลังใจกัน ดิฉันเชื่อว่าประเทศไทยต้องรอดวิกฤตนี้ไปได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในบางเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เช่น การทำงานกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ทำให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรที่ และจะได้ใช้หลักการคิดโยนิโสมนสิการมาปรับใช้ในการเรียนรู้ เช่น ในการศึกษาไทยจะมีการทำงานกลุ่มจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้มีผลต่อผู้ร่วมงาน เช่นการใช้แนวคิดโยนิโสทนสิการแบบอริยสัจ4 เพื่อขจัดความเครียดความทุกข์