ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้ช่วย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
22-ตุลาคม-2538  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
การวิจัยทางสังคม 
เกรดเฉลี่ย :
3.32 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ในความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษาไทยควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงการศึกษา ที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ระบบหรือรูปแบบการศึกษาที่สอนให้เด็กท่องจำแต่ตำรา เด็กบางรายไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาภายในชั้นเรียนได้ เด็กส่วนใหญ่จึงต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งทำให้สูญเสียเวลาที่ควรจะได้พักผ่อน ตลอดจนค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทย ที่ให้คุณค่ากับเด็กที่เติบโตตามระบบการศึกษาสายสามัญ ประกอบอาชีพตามที่สังคมยอมรับมากกว่าเด็กที่ที่เรียนสายอาชีพ ก่อให้เกิดความกดดันและความเครียดกับเด็ก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าระบบการศึกษาของไทยจะต้องได้รับการปฏิรูป เพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทัศนคติต่ออาชีพที่ดียังส่งผลให้พกเขาสามารถได้เลือกอนาคตและเส้นทางชีวิตของตนเองตามสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจได้อีกด้วย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในทัศนคติของข้าพเจ้า ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพสังคมไทยปัจจุบันมีปัญหาอย่างมากในเรื่องความขัดแย้งทั้งในเรื่องของสังคม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งนี้ข้าพเจ้าคิดว่า ความขัดแย้งเหล่านี้เกิดจากการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คิดว่าความคิดของตนเองและพวกพ้องถูกเสมอ จนทำให้หลงลืมไปว่าบางสิ่งบางอย่างอาจมีอีกมุม อีกเหตุผล หรืออีกวิธีการแก้ไขก็ได้ หากเรายอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนี้ ลองพยายามเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ จินตนาการว่าเราเป็นเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขา จะทำให้เราเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น เมื่อเราเข้าใจเราก็จะเคารพทุกความคิดเห็น ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนสังคมไทยให้ดีขึ้นได้ในทุกๆด้านต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :