ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-ธันวาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.67 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นเมโรเดียนได้ มีความสามารถเล่นเปตองเป็นอย่างดี เล่นอังกะลุงได้ วอลเลย์บอล เเบตมิลตัน ขับรถยนต์ได้ มีความสามารถทางด้านการเขียนเรียงความ เเละมีความสามารถทางด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เเบบโครงการ Projeact Approach  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผู้มีความประพฤติดี  
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์  
2557  
การเรียนดีเกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
2563  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
17-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ครูประจำชั้น  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบัน สำหรับดิฉันมองว่ามีทั้งในส่วนที่ดีเเละไม่ดี ทุกอย่างเราสามารถพัฒนาเเละปรับปรุงได้ ส่วนตัวดิฉันคิดว่าการศึกษาไทยสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ หากมีครูผู้สอนที่จบตรงศาสตร์เเละสาขาวิชานั้นๆมาสอนให้ตรงกับผู้เรียน เช่นเดียวกับเด็กปฐมวัย หากได้ครู้ที่จบสาขาการศึกษาปฐมวัยมาสอน เด็กก็จะได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยเเละเเตกต่างกันของเด็กเเต่ละคน อีกอย่างหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก หากเราให้เด็กเป็นผู้ลงมือกระทำ เรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะเกิดการเรียนรู้ในระหว่างที่ลงมือทำ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เเละหากิจกรรมที่สร้างสรรค์เเละแปลกใหม่ เด็กๆสนใจเเละทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เเละพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ดิฉันคิดว่าการศึกษาไทยของเราก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งเรายังได้เด็กๆที่มีความสามรถเป็นคนเก่งเเละคนดี เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมของไทยในปัจจุบันควรได้รับการปรับปรุงเเละพัฒนาให้ดีมากขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนเเปลงหลายอย่าง เกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย สังคมต้องการสมาชิกในสังคมที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง เเละมีความสารถ มาช่วยในการพัฒนาสังคมของเราให้ดีมากขึ้น ซึ่งครูถือเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยสร้างบุคคลที่มีศักยภาพดังกล่าวให้กับสังคมไทยของเรา ซึ่งต้องเริ่มจากเด็กตัวเล็กๆก่อนเเละเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งหากเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู พัฒนา เเละส่งเสริมให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อามรมณฺ สังคม เเละสติปัญญา ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย เด็กก็จะเติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถ เเละเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมไทยของเราให้ดีขึ้นต่อไปได้ค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ความเป็นกัลยาณมิตรของครู ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูที่ประสบผลสำเร็จในการสอน มีพื้นฐานแห่งวัตรปฏิบัติที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน โดยยึดหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร 7 ประการ 1.ปิโย มีความน่ารักด้วยการเปิดเผยเด็กรู้สึกสบายใจอบอุ่นสนิทสนมชวนให้เข้าไปถามไปปรึกษาเป็นที่ไว้วางใจ 2.ครุ มีความน่าเคารพด้วยการประพฤติ สมควรแก่ฐานะเด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้ปลอดภัย 3.ภาวนีโยมีความน่ายกย่องด้วยความเป็นผู้รอบรู้ ทรงภูมิปัญญาที่แท้จริง รวมทั้งปรับปรุงตนเอง เป็นที่เอาอย่าง ทำให้เด็กได้ระลึกถึง 4.วัตตาจะ รู้จักพูดให้เหตุผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี 5.วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคำพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา ซักถามคำเสนอแนะข้อวิพากษ์วิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว เป็นผู้ใจกว้างเปิดใจยอมรับความคิดเห็น 6. คัมภีรัญจะกถังกัตตาแถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปสามารถอธิบายให้ความกระจ่างได้ 7.โนจัฏฐาเนนิโยชเยไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหลชักจูงไปในทางเสื่อมเสียเป็นแบบอย่างที่ดี โยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการพิจารณาความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง ตามที่มาศัพท์หรือศัพทมูล “โยนิโสมนสิการ” นั้นประกอบด้วยคำสองคำ คือ “โยนิโส” มาจาก “โยนิ” แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง “มนสิการ” หมายถึง การทำในใจ การคิด คำนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา