ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูประจำชั้นประถมศึกษา ครูสอนในระดับประถมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-สิงหาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การประถมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.27 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกสอน (ประจำชั้นและสอนวิชาคณิตศาสตร์)​  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
นักศึกษาฝึกสอน (ประจำชั้น สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาบูรณาการ)​  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
22-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 3 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
16,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ต้องการกลับเข้าไปทำงานในระบบโรงเรียนและอยากทำงานตรงกับสาขาที่เรียนมา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยต้องพัฒนาในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ควรลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาครูและสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ทั้งฝุ่น PM 2.5, ปัญหาเศรษกิจ, สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศเราผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปได้ เราต้องมีสติ ไม่ตื่นตระหนก และศึกษาข้อมูลว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราติดเชื้อ หรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การทำงานควรรู้จักรับผิดชอบงานของตนเองและให้ความร่วมมือกับงานส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน