ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
13-กุมภาพันธ์-2537  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ไทยศึกษาบูรณาการ 
เกรดเฉลี่ย :
2.74 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทุกวันนี้การศึกษาไทย เรียน(พิเศษ)เพื่อเอาไปสอบ ไม่ว่าจะสอบเข้าม.1 เข้าม.4 เข้ามหาลัย ฯลฯ ตรงจุดนี้ คนที่ด้อยโอกาสทางการเงิน ค่อนข้างเสียเปรียบค่ะ อยากให้ปรับปรุงตรงนี้ พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนให้ดีขึ้น พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ดีขึ้น และที่สำคัญ คุณครูมีสิทธิ์เปิดสอนพิเศษหลังเลิกเรียน แต่การเรียนการสอนในห้อง คุณครูก็ต้องเต็มที่กับมัน ไม่ใช่ว่า ใครอยากเข้าใจรู้เรื่องกว่านี้ก็มาเรียนพิเศษกับชั้นนะ หรือแบบ ใครมาเรียนพิเศษ จะมีคะแนนความพึงพอใจในการออกเกรดนะจุดเริ่มต้นเล็กๆมันมาจากตรงนี้ แล้วนับวัน การสอนพิเศษยิ่งกลายเป็นธุรกิจใหญ่โต อย่างเช่น เคมี อ.อุ๊ ชีวะ/ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ เป็นต้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทย ผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวัน ไม่ค่อยมีใครคิดถึง สังคมส่วนรวม คิดกันแต่ สังคมส่วนตัวคือ อะไรจะเป็นยังไง ก็ช่าง ขอให้ตัวเอง และคนของตัวเอง ดี สบาย ได้ประโยชน์ เท่านี้ก็พอแล้วสังคม จึงอยู่ยาก ขึ้น ทุกวันแต่ สังคมที่ยังดี ก็มีอยู่ ถ้า โชคดี ได้เจอสังคมดีๆ ก็ยังอยู่ได้ก็คงเหมือนๆกัน ทั่วโลกนะ มีทั้งดีและไม่ดีเพียงแต่สื่อ เมืองไทย ชอบเสนอข่าวร้าย หรือ คนไทย ชอบเสพข่าวร้าย ก็ไม่รู้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ความใส่ใจคือความกำหนดใจพินิจพิจารณา จับเหตุของผลให้ได้ดั่งนี้ คือ โยนิโสมนสิการไม่ว่าจะเป็นปัญญา หรือจะคลุมไปได้จนถึงศีลทั้งหมดต้องอาศัยมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการมาตั้งแต่เบื้องต้น เหมือนอย่างอรุณเป็นเบื้องต้นของวัน กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ก็เปรียบเหมือนว่าเป็นอรุณเป็นเบื้องต้นของความสว่างของสัมมาปฏิบัติ คุณงามความดีทั้งสิ้น อันนับว่าเป็นความสว่างจึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการดั่งนี้ และในหมวดธรรมบางหมวด ก็ได้ตรัสอธิบายขยายความออกไปในทางปฏิบัติว่าส้องเสพคบหาสัตบุรุษคือคนดีก็ได้แก่ กัลยาณมิตรนี้เอง