ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-ธันวาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.86 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นป.1-ป.3  
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท  
2561  
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันต่อคำศัพท์ทางภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท  
2562  
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ทางภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
2562  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดสัญญาจ้าง สิ้นปีงบประมาณ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในทัศนคติของข้าพเจ้าคือ เห็นควรได้รับการปรับปรุง พัฒนาระบบในโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเผชิญกับปัญหาภาระงานล้นมือจากโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เห็นควร "คืนครูสู่ห้องเรียน" ให้ครูได้อยู่กับเด็กอย่างเต็มที่ เน้นการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่เกิดความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจ เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงไร้ความมีน้ำใจ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ความเป็นกัลยาณมิตรของครู กับบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น ปลอดภัย จะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นการเรียนที่มีลักษณะช่วยเหลือพึ่งพามากกว่าการแข่งขัน ย่อมรับรู้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัย เป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีความสุข และครูประสบผลสำเร็จในการสอนด้วย