ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
นักประชาสัมพันธ์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-พฤษภาคม-2521  
อายุ :
42  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
สื่อสารมวลชน 
เกรดเฉลี่ย :
2.77 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การประสานงาน , การบริหารจัดการ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
โปรดิวเซอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
4500 / เทป  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-กันยายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
22000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-กุมภาพันธ์-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
โปรดิวเซอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
30800  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
บริษัทปรับโครงสร้าง  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
โปรดิวเซอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
27500  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ได้งานที่ใหม่  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
นักวางแผนการตลาด  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ได้งานที่ใหม่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การเรียนวิชาการที่หนักเกินไป อาจส่งผลให้เด็กๆไม่ได้พัฒนาไปตามวัยที่ควรจะเป็น ปฏิเสธไม่ได้ว่าใน 1 สัปดาห์เด็กและผู้ปกครองหลายๆครอบครัวจะวนอยู่กับการเรียน-การเรียนพิเศษ-การติว ซึ่งเป็นค่านิยมของสังคมเมืองในปัจจุบัน โดยในทัศนะส่วนตัวเห็นว่า เด็กที่เติบโตผ่านการเรียนรู้ ที่ไม่คร่ำเคร่งเกินไป จะมีความพร้อมในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ดีกว่า และ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชั้นเลิศให้กับตัวเด็กเองในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ด้วยสภาวะในการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง พ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลง เด็กอยู่กับโลกโซเชียลมากขึ้น เมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง ทำให้มองไม่เห็นเมื่อเริ่มเกิดปัญหากับบุตรหลาน จนกระทั่งปัญหานั้นลุกลาม เกิดเป็นการฆ่าตัวตาย การก่ออาชญากรรมต่างๆขึ้นมา ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะภูมิต้านทานในชีวิตของคนเราต่ำลง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :