ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้ช่วย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-ตุลาคม-2534  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
2.77 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เย็บ ปัก ถัก ร้อย งานฝีมือ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
Reception  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12,950  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
อยากเปลี่ยนประสบการณ์  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-มีนาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2560  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15,100  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ติดภาระกิจส่วนตัว  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-กุมภาพันธ์-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ประสานงานต่างประเทศ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
20,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันนั้น ถือว่า ต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก เพราะปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกวัยเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นจึงทำให้การเรียนรู้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสิ่งเร้า สัมคมออนไลน์ ปัจจุบันจึงมีการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าช่วยหรือเสริมเพิ่มในการสอนให้เด็ก มีความสนใจในการเรียน รู้สึกสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ใหม่ๆในสื่อออนไลน์ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีครูที่เป็นบุคคลคอยสอนให้คำปรึกษา ให้คำตอบ จากข้อสงสัยของเด็กอยู่เสมอ สิ่งเหล่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การศึกษาของไทยพัฒนาไปอีกขั้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันนั้น ถือว่าเป็นสังคมที่ละเอียดอ่อนระดับหนึ่งฉะนั้น การที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ควรใช้ความคิด สติ ความรู้ หลักการและเหตุผลมากกว่าอารมณ์ เพราะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากการใช้ อารมณ์มากกว่าสติ เหตุผล สิ่งเหล่านี้ถ้าขาดไปอาจทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาบานปลายในอนาคต  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ชี้แนะในหลักการ และความรู้ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในวัยเริ่มเรียนรู้ พ่อแม่โดยปกติเป็นกัลยาณมิตรที่ทุ่มเททั้งกายและจิตเพื่อให้ลูกเป็นคนดี มีความรู้ ลำดับต่อมา คือ ครู อาจารย์ สิ่งที่ได้จากกัลยาณมิตร เริ่มต้นจากประสบการณ์จากการสัมผัสด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และเลือกรู้ จำ ปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนต้องการ ได้รู้หลักการต่างและความคิดรวบยอดของสิ่งต่าง ๆ เก็บใส่ในสมองเป็นพื้นฐานในการคิดในการพิจารณาตัดสินใจในการหาเหตุที่มา คือ โยนิโสมนสิการต่อไป