ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-พฤษภาคม-2538  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.98 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานาฏมวยไทย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การแข่งขันนาฏมวยไทย  
บริษัท ตังปักโคราช จำกัด  
2553 - 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-ตุลาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-ตุลาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
ุ6,500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามสถานศึกษา  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-ตุลาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ครบกำหนดระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ครบกำหนดระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยได้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง ตามยุคตามสมัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นนั้น ต้องอาศัยระบบของการศึกษาที่ดีด้วย การที่จะทำให้ระบบการศึกษาของไทยเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้น จะต้องหาแนวทางหรือวิธีการนำระบบลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบด้วย กระผมคิดว่าการศึกษาไทยต้องมีความเป็นเอกภาพให้มากกว่านี้ ซึ่งการเป็นเอกภาพในที่นี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงพัฒนาระบบแต่เพียงอย่างเดียว ทุกคน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทย จะต้องช่วยกันทำหน้าที่หลักของตัวเองอย่างเต็มที่และเป็นระบบ โดยเฉพาะครูผู้สอนเพราะเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเยาวชนของชาติมากที่สุด และมีบทบาทในการให้ความรู้และคุณธรรม เพื่อที่จะส่งเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพไปพัฒนาประเทศไทยในอนคตต่อไป ดังนั้นครูจะต้องเต็มที่กับการสอน และถ้าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทยทำหน้าที่หลักของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยความโปร่งใส และลดความเหลื่อมล้ำ กระผมคิดว่าจะทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันนี้ ตามทัศนคติของผมมองว่าสังคมไทยทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มองโลกในแง่ลบ มากกว่าคนมองโลกในแง่บวก ซึ่งอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สังคมไทยเป็นแบบนี้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (การบริจาคเงิน) จนทำให้คนบางกลุ่มที่มีความคิดไม่ดี หาช่องทางในการเปิดรับบริจาคเงินจากกลุ่มคนที่เขาอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือสัตว์ด้วยใจจริง ๆ แต่สุดท้ายโดนหลอกลวง ส่งผลให้กลุ่มคนที่มีจิตใจเมตตา กลายเป็นคนมองโลกในแง่ลบ เพราะคิดว่ากลุ่มบุคคลที่มีความลำบากจริง ๆ เป็นกลุ่มหลอกลวงประชาชนทำให้ไม่กล้าบริจาคช่วยเหลือใครอีกเลย เป็นต้น ยังมีอีกหลาย ๆ ประเด็นทั้งมุมบวก และลบ อีกมุมมองหนึ่งคือ สังคมทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ มองแต่คนอื่่น จนลืมมองตัวเอง กล่าวคือ จ้องแต่จะว่าคนอื่น แต่ไม่ได้มองย้อนมาดูตัวเราเองเลยว่า เราดีพอหรือยัง ก่อนที่จะไปว่าคนอื่น จนทำให้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆที่สามารถแก้ปัญหาได้ กลายเป็นประเด็นในแง่ลบไปหมด  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :