ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-ตุลาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.40 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ภาษาถิ่นเขมร
ดีมาก  
ดีมาก  
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สื่อสารภาษาถิ่นเขมร/ภาษาถิ่นลาว งานธุรการ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผู้นำนักศึกษา ตำแหน่งหัวหน้างาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
2559  
ผู้นำนักศึกษา ตำแหน่งรองประธานสภานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
2560  
ผู้นึกนักศึกษา ตำแหน่งรองประธานสภานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
2561  
วิทยากร  
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยควรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและควรให้ความสำคัญอย่างเต็มที่และสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับรัฐควรลดภาระงานที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้ครูผู้สอนได้เติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนเอกชน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและกำลังใจ แต่ทั้งนี้เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกๆสังกัดย่อมมีเป้าหมายเดียวกันคือ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันในทัศนคติของข้าพเจ้านั้นคนในสังคมปัจจุบันเริ่มขาดคุณธรรม ไม่หักห้ามใจตนเอง ลืมผิดชอบชั่วดี จนทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย การไม่รู้จักพอประมาณ ไม่รู้จักให้อภัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมเราไม่ค่อยน่าอยู่ ดังที่เห็นในข่าวทั่วๆไป มีการลักเล็กขโมยน้อย อาชญากรรมต่างๆ ล้วนบั่นทอนจิตใจของคนที่ทำแต่ความดี  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :