ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
16-มกราคม-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.98 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
จีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ฟ้อนรำ , เต้น cover  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
400/ชม.  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบคอร์ส  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
250/ชม.  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เรียนหนัก  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
พนักงานขาย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
250/วัน  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เรียนหนัก  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ในฐานะเคยเป็นติวเตอร์รับสอนตามบ้าน เจอเด็กนักเรียนหลากหลายโรงเรียน มองว่า การศึกษาไทยยังคงล้าหลังและไม่ทันสมัยในยุคปัจจุบันเท่าที่ควร ด้วยระบบการศึกษาที่ยังใช้เนื้อหาการเรียนการสอนที่จำกัด ยังอยู่ในขอบเขตเดิม ๆ เด็กไม่ได้รับสาระที่เรียนรู้อย่างเข้าใจและนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง แต่กลับเรียนรู้สาระวิชานั้น ๆ เพื่อนำไปสอบ กลายเป็นใบเบิกทางเล็ก ๆ ไปสู่ระดับชั้นต่อไป ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้เด็กอยากศึกษาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังและสนุกกับการได้ศึกษาค้นคว้าเอง น่าจะเป็น'การศึกษา'ที่แท้จริง นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ค่อนข้างเห็นได้ชัด เช่น แต่ละโรงเรียนมีความพร้อมเรื่องครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียน ระบบการสอนที่แตกต่างกัน ทำให้เด็กมีภาวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น โรงเรียนที่มีกระดานอัจริยะ มีการทดลอง มีห้องเรียนที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ย่อมเกิดความรู้ได้รวดเร็วกว่าโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ แนวทางแก้ไขสำหรับครูผู้สอนที่สามารถทำได้ คือการประยุกต์การเรียนการสอนเอง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยมีทั้งในแง่ดีและไม่ดี ในแง่ไม่ดีนั้น ส่วนตัวมองว่า สิ่งที่  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :