ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนการท่องเที่ยว  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-เมษายน-2535  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
เกรดเฉลี่ย :
3.62 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
- Marketing for tourism and hospitality industry - Have a tour guide license  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
Scholarship in master’s degree student  
National Institute of Development Administration (NIDA)  
2017  
Certificate for Academic Excellence Student  
Rajabhat Rajanagarindra University  
2016  
The Management Science Faculty Student Committee  
Rajabhat Rajanagarindra University  
2015  
1st runner up award of English: The pathway to ASEAN Debate Competition  
Rajabhat Rajanagarindra University  
2015  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
30-กันยายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
Teacher Assistant/ผู้ช่วยนักวิจัย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
17,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยในปัจจุบันยังต้องมีการพัฒนาทั้งการเรียนการสอน หลักสูตรที่ทันสมัย รวมทั้งตัวบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการปฏิรูป “หลักสูตร” และ “ครูผู้สอน” เพราะการที่เยาวชนจะเดินหน้าต่อไปเพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศได้ดีในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรอบด้านนี้ได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ระบบการศึกษาไทยก้าวหน้า และไม่เหมือนดั่งคำกล่าวที่ว่า “ท่องจำแต่ไม่นำไปใช้ ครูไทยทำผลงานเอาหน้า ขาดการเท่าเทียมทางการศึกษา วัดคุณค่าความรู้ที่คะแนน ” 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สัมคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีลักษณะพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยก็ประสบกับสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน ดังนั้น การจัดการกับปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น คือ การสร้างคุณภาพการศึกษาที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วยแก้ไขวิกฤติความขัดแย้ง และพัฒนาประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่ได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :