ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ , ครูสนันสนุนทางวิชาการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-มกราคม-2526  
อายุ :
37  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.49 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ขับรถยนต์ได้ สามารถรับมือการทำงานในภาวะแรงกดดันได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญทอง microsoft powerpoint'97  
สมาคมอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย  
2545  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-กุมภาพันธ์-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-สิงหาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ธุรการด้านสินเชื่อ ธอส.ศรีราชา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
11,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
บริษัทหมดสัญญากับทางธนาคาร  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กันยายน-2552  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มกราคม-2557  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
7,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ย้ายแผนก  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กุมภาพันธ์-2549  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2550  
ตำแหน่ง 3 :
ประสานงานด้านการขาย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
11,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางไปทำงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
แต่ละยุคสมัย การศึกษาจะมีการพัฒนาเพื่อให้ทันยุคสมัย มีการก้าวหน้า ทั้งด้านเทคโนโลยี และการเรียนรู้ เรานั้นก็ต้องก้าวไปพร้อมๆกับการพัฒนา หากแต่เรานั้นก็เป็นได้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนรู้ได้พร้อมๆกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในปัจจุบันสังคมมีการแข่งขัน การเอาความสะดวกสบาย โดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง คิดถึงคนอื่นหรือส่วนรวมน้อยลง แต่หากเราเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ละทิ้งความเห็นแก่ตนเองน้องลง สังคมเราจะอยู่แบบเกื้อกูล และเห็นใจกันค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามหากมาพบเจอโดยมีโยนิโสมนสิการเป็นที่ตั้ง และนำไปใช้กับการศึกษา ผู้ที่สอนก็จะมีการพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน ไตร่ตรอง มีระเบียบ เหตุผลและมีการอย่างรอบคอบในการสอน โดยใช้หลักทั้ง 10 ประการเป็นที่ตั้งในการ