ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
19-กรกฎาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.86 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
จีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
- พำนักอยู่บ้านเช่า แยกอุรุพงษ์ เพชรบุรีตัดใหม่ ยังไม่มีแผนบรรจุราชการใน 5-8 ปี สามารถถ่ายทอดทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของชนพื้นบ้านด้วยวิธีปฏิบัติได้ เพื่อเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ (เอกภาษาไทย) วิชาโท คติชนวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทย : เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีพุทธศักราช 2560 เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังปาฐกถาด้านภาษาศาสตร์ อักษราภิวัตน์ (หัวข้อภูมิภาษลักษณ์ของภาษาตะวันออก หัวข้ออำนาจของภาษาและหัวข้อความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบสมรรถภาพทางภาษา) เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษา ไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา” รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ การสร้าง การใช้หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์ วิทยากร นางปราณี ปราบริปู ห้อง NCB 501 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์และการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการ เคยอบรมในโครงการรู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้ภาษางาม กวีซีไรท์เป็นวิทยากรบรรยาย (ไพวรินทร์ ขาวงาม ม้าก้านกล้วย และ ชัชวาลย์ โคตรสงคราม ทะเลน้ำนม) เคยร่วมรับฟังบรรยายจากราชบัณฑิตภาษาไทยหลายท่าน ทักษะด้านภาษา : มีพื้นฐาน อังกฤษ จีน ลาว สามารถอ่านตัวอักษรอ่านจารึก ภาษาพ่อขุน ภาษาขอมในระดับพื้นฐานได้ ด้านอื่นๆ : ได้ผ่านการฝึกอบรมทบทวนและทดแทนลูกเสืออาสา กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C รุ่นที่ 2/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เกียรติบัตรผู้มีปสาทศรัทธาอย่างแรงกล้า เข้าปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรเบื้องต้น ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี พระธรรมสิงหบุราจารย์ ความสนใจส่วนตัว ธรรมชาติของเสียง สัทศาสตร์ พัฒนาการของภาษาไทย หลักภาษาไทย ประโยค และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์ชาติและวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยา การทำหนังสือเล่มเล็ก(ลักษณะเป็นสื่อประกอบการ์ตูนเสริมความรู้ จัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ) ด้านการปลูกและเพาะพันธุ์พืช และด้านการประกอบอาหารไทย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เกียรติบัตรการอบรมลูกเสือ B.T.C  
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทัศนคติต่อการศึกษาต่อผู้เรียนในปัจจุบัน หัวใจของการศึกษาคือการมอบความรู้ ด้วยความรักโดยพื้นฐานของผู้เรียนนั้นย่อมแสวงหาความรู้แบบอิสระ มีตัวเลือกในสิ่งที่อยากเรียน เพื่อพัฒนาความ สนใจ รู้จริง คิดเป็น และผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในต่างคมให้ทุกคนอย่างอิสระทางความคิด กูและลูกศิษย์มีความสุขในการกำหนดเป้าหมายและทางในการเรียนรู้ร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพของเรียนในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ ตามความสามารถของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติทำให้เรียนรู้หลากหลายมุมมองหลากหลายมิติ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ แสดงผลจากการลงมือปฏิบัติ การเรียนภาษาไทย ภาษาถิ่นไทยและภูมิปัญญาไทยเพื่อการประกอบกิจในวิถีการสื่อสารชีวิตประจำวัน ต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องอาศัยพึ่งพากันและกัน สังคมไทยในสมัยปัจจุบันนี้ต่างชีวิตต่างต้องดิ้นรนเพื่อหาความสุขให้แก่ตัวเองและครอบครัว มีที่พึ่งพา ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้าง จะช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษานั้นเปรียบเสมือนยารักษาโรคอย่างหนึ่ง ตนเองหรือกัลยาณมิตรนั้นเปรียบเหมือนแพทย์รักษา ถ้าแพทย์ไร้ซึ่งความรู้สั่งจ่ายยาผิด ผู้รับการศึกษาจักคงต้องถึงชีวิต ถ้าแพทย์มีอคติต่อผู้ไข้ก็ย่อมไม่มีผลดีต่อฝ่ายใดและจักเสียหายถึงทั้งสอง กระนั้นจะให้ยาเกินขนาดก็ไม่อาจเป็นผลดีได้ ดังนั้นแพทย์แลผู้ไข้จึงควรซักถามตอบกันให้รู้แน่ถึงโรคที่ประสบแล้วทำการรักษาให้ดี