ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอน  
ประเภทของงาน :
Part Time  
เงินเดือนที่ต้องการ :
5,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-มีนาคม-2543  
อายุ :
19  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.38 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ดี  
ญี่ปุ่น
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
C, Matlab(Image Processing)  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ  
งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 64  
2557  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม  
2558  
รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์วิทยา รูปแบบ Oral Presentation ครั้งที่ 7  
Science Classroom in University Affiliated School Project  
2560  
รางวัลชมเชยการประกวดเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุครั้งที่ 2  
สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย  
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
มีปัญหามาจากจำนวนครู/อาจารย์ที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้ไม่สามารถดูแลและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตัดสินคุณภาพนักเรียนด้วยตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว(เกรด/คะแนนสอบวิชาการ)ต่อนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลายกันไป รวมถึงการมีชั่วโมงเรียนหรือตารางเรียนที่มากเกินไปจนนักเรียนไม่มีเวลานอกไปศึกษาสิ่งที่ตนเองสนใจหรือพัฒนาความสามารถในด้านอื่น แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านนั้น เริ่มมีสถานศึกษาหลายๆแห่งเริ่มพัฒนาระบบการศึกษาที่สามารถแก้ปัญหาบ้างส่วนจากที่กล่าวมาให้ได้เห็นมากขึ้น ดังนั้นหากได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้อง ตรงจุด และทั่วถึงทั้งประเทศ ระบบการศึกษาของประเทศไทยจะต้องพัฒนาขึ้นมากอย่างแน่นอน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงด้าน ทัศนคติความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และการเปิดกว้างกับความหลากหลาย เยาวชนเริ่มกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของต้นเองออกมาอย่างเถรตรง และ กล้าที่จะตั้งคำถาม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :