ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-พฤษภาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.45 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดีมาก  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
R  
8. Database ที่ชำนาญ
SQL Database  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทักษะด้านการคำนวน ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SPSS  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-พฤษภาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายแผนและนโยบาย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-กรกฎาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
25-สิงหาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
24-เมษายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
โอกาสและมาตรฐานทางการศึกษามีความเจริญและพัฒนาไปไม่ทั่วถึง มีการกระจุกการพัฒนาอยู่แค่ในเมืองที่มีความเจริญ และการจัดการศึกษาของครูบางท่านยังไม่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน รวมไปถึงผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการศึกษา และที่สำคัญคือหน้าที่ของครูบางคนเป็นยิ่งกว่าครู ครูตามโรงเรียนต้องแบกภาระการทำงานอื่น ทำให้เวลาที่จะใช้สอนหนังสือน้อยลง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
คนไทยกำลังถูก เทคโนโลยีทำลายความคิดดังที่เห็นตามคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆ ที่เต็มไปด้วยการตัดสินจากมุมมองของตัวเองบางคนอ่านเฉพาะหัวข้อข่าวก็ด่วนตัดสินว่าใครผิดหรือถูก ทั้งๆที่ยังไม่กดอ่านเนื้อหาด้านใน คนไทยบางคนเป็นพวกยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่จนละเลยความถูกต้องหรือการมองด้วยเหตุผล และที่สำคัญคือ คนไทยไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ใครที่ที่มีความคิดแตกต่างจากตัวเอง คนๆนั้นจะต้องคิดผิดเสมอ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร ในความคิดของดิฉัน คือคำว่าเพื่อนที่ดี และเพื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึง เพื่อนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้น สำหรับดิฉันหมายรวมถึงลูกศิษย์ที่ดิฉันสอนด้วย เขาจัดว่าเป็นเพื่อนที่ดี บางครั้งดิฉันบวกเลขผิดด้วยความรีบ แล้วเด็กทัก ดิฉันก็ขอโทษและรีบแก้ไข พร้อมกลับยิงมุกชวนขำ ดิฉันไม่ต้องการให้เด็กมองดิฉันว่าเป็นบุคคลที่ควรเทิดทูล แต่ดิฉันอยากให้เด็กมองเป็นเพื่อน ที่สามารถคุยได้ทุกเรื่อง ด้วยพื้นฐานของคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาที่ยาก แล้วถ้าเด็กเรียนด้วยความกลัวดิฉัน มันก็จะยิ่งทำให้เด็กกดดัน ดิฉันจึงชอบชวนเด็กเล่มเกมส์ในเวลาพักเที่ยงเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อสานสัมพันธ์กับเด็ก หลังจากนั้นทุกครั้งที่เด็กในโรงเรียนมีปัญหา ดิฉันจึงมักจะเป็นครูคนแรกๆที่ทราบถึงปัญหาของเด็ก ส่วนโยนิโสมนสิการ สำหรับการศึกษาจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะ เราไม่ควรตัดสินอะไรโดยไม่คิดไตร่ตรอง หรือหาเหตุ หรือผลที่ตามมา และคนเป็นครูก็ควรมันสังเกตุเด็กนักเรียนเสมอ หาเหตุของพฤติกรรมนั้นๆ และเราก็ไม่ควรตัดสินใครจากภายนอก