ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูการตลาด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-เมษายน-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
การจัดการ 
เกรดเฉลี่ย :
2.92 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ญี่ปุ่น
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถสอน นาฎศิป์ ย้อนยุค ไทยเดิม  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญทอง เทคนิคการนำเสนอขาย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  
2557  
เหรียญทองแดง ตอบปัญหาทางธุรกิจทั่วไป  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2555  
กิจกรรมดีเด่น ด้านนางรำ  
วิทยาลัยบริหารธุรกิจอึดรธานี  
2554  
โครงการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์  
2560  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
18-มิถุนายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-สิงหาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
เจ้าหน้าที่ บริการด้านสินเชื่อ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12,500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายที่พักอาศัย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยกำลังมีปัญหา เราจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม สะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาในบ้านเรา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย สะท้อนถึงปรากฏการณ์ความอ่อนแอของทุกภาคส่วน ทั้ง พ่อ แม่ เพื่อน ครูอาจารย์ เราทำได้แค่ อบรมสั่งสอนเป็น ให้เด็กมีความพร้อมที่จะรับมือ กับสังคมไทยในอนาคต ไม่ใช่แค่ครู ที่จะดูแลเอาใจใส่เด็ก ทุกๆภาคส่วน เช่น สถาบันครอบครัว สถานบันการศึกษา ต้องรวมมือกัน ดูแล เด็ก ให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะรับมือกับ สังคมไทยในอนาคต 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การดูแลเด็ก สั่งสอนเด็ก อบรมเด็ก ให้ไม่คล้อยตามไปกับสังคมปัจจุบัน เป็ยสิ่งที่ยาก แต่ครูทุกคนก็ต้องทำ แต่อีกสิ่งที่ครูต้องทำ คือ เตรียมความพร้อมให้เด็กนั้นรู้จักรับมือ กับสังคมไทย อันไหนผิดอันไหนไม่ควรกระทำ รู้จักแก้ไขปัญหา ดำรงค์ชีวิตให้ไม่ให้เป็นปัญหา ให้กับครอบครัว หรือสังคม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :