ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูแนะแนว ,ธุรการ ,ครูพี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
14,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-ธันวาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
จิตวิทยา 
เกรดเฉลี่ย :
2.60 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ไทย  
8. Database ที่ชำนาญ
Excel  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นดนตรี  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
2555-2556  
ประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 8 รางวัลระดับความสามารถเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2  
กรมพลศึกษา  
2555  
เป็นผู้ไม่เคยขาดการฝึกแบะมีความประพฤติเรียบร้อย ดำรงซึ่งไว้อันวินัยอันดีงาม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร  
กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์  
2556  
สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารพยาบาล  
ศูนย์การกำลังสำรอง  
2555  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
18-กุมภาพันธ์-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
Call Center / Custumer Care / Data  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
กรกฎาคม /18,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายที่อยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาไทยดีอยู่แล้วและดีขึ้นไปอีก เมื่อประกอบไปด้วยครูที่ดี ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียน สังคม และส่วนตัว 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และมีเทคโนโลยี เป็นสื่อในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นจากแต่ก่อน และสิ่งที่จำเป็นอีกนั้นคือครูที่ดี ครูที่ให้ความรู้และเข้าใจนักเรียนคอยชีแนะ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะทำให้คนเรามีความรู้ความสามารถ และต้องมีคุณธรรมประกอบด้วย เพื่อนและสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเช่นกันเพราะอาจเป็นที่ชี้นำสิ่งต่างๆได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา