ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
16-กุมภาพันธ์-2502  
อายุ :
61  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
บริหารการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.8 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
จีน
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การบริหารจัดการโรงเรียน มีความชำนาญ ในงานวิชาการจากประสบการณ์เป็นผู้บริหารโรงเรียน 10 ปี  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
หนึ่งแสนครูดี  
กระทรวงศึกษาธิการ  
2556  
รางวัลการนิเทศการสอนดีเด่น  
สำนักการศึกษา กทม.  
2558  
รางวัลรร.รักการอ่านดีเด่น  
สำนักการศึกษา กทม.  
2558  
รร.ที่ผ่านโอเน็ตทุกกลุ่มสาระ  
สำนักการศึกษา กทม.  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2542  
-จนถึงวันสุดท้าย :
22-เมษายน-2553  
ตำแหน่ง 1 :
อาจารย์1 ระดับ 6  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
23000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เปลี่ยนตำแหน่งงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
23-เมษายน-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-ธันวาคม-2554  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
28000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ย้ายโรงเรียน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ธันวาคม-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-ตุลาคม-2557  
ตำแหน่ง 3 :
รองผู้อำนวยการ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
30000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ย้ายโรงเรียน  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2560  
ตำแหน่ง 4 :
รองผู้อำนวยการ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
37000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เปลี่ยนตำแหน่ง  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-ตุลาคม-2562  
ตำแหน่ง 5 :
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
48000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
เกษียณอายุราชการ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยให้ความสำคัญกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมากจนลืมการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะเจตนารมย์ของหลักสูตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะสามารถนำไปใช้ได้จริง แต่การสอนปัจจุบัน สอนเรื่องไกลตัวและเน้นท่องจำจนเด็กไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นความรู้ที่ไม่ถาวร 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญค่อนข้างมาก เป็นเพราะสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรมตามไม่ทัน คนค่อนข้างเอาตัวรอดจนขาดความรักความเมตตา รร.จึงต้องฝึกและพัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจไปพร้อมกับด้านวัตถุ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรและโยนิโสนมัสการ เป็นเรื่องที่ต้องปฎิบัติควบคู่กับการจัดการศึกษา ให้ความรักความเมตตานำการทำงาน เดินสายกลางไม่แบ่งพวก ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานและพัฒนาตนจะเกิดผลดีต่อองค์กรและที่สำคัญต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้