ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
08-มีนาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เอกการประถมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.90 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1.สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 2.ร้องเพลงกล่อมเด็ก 3.อ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ 4.ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ 5.สามารถตัดต่อวิดีโอและเสียงเบื้องต้นได้ 6.ใช้อินเตอร์เน็ตได้คล่อง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแต่งคำขวัญ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2557  
รางวัลการเรียนดี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2558  
รางวัลเรียนดีเด่น  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2559  
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะการสอน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2560  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
21-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
21-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 1 :
นิสิตฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดระยะเวลาการฝึกสอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2562  
ตำแหน่ง 2 :
นิสิตฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สิ้นสุดระยะเวลาการฝึกสอน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
07-กรกฎาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูสอนพิเศษ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ย้ายสถานที่อยู่  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
22-กรกฎาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ยังทำงานอยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ เป็นระบบที่สามารถสร้างคนให้เป็นคน ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพให้กับสังคม การศึกษาของไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปมาก มีแนวคิดและมีการใช้กระบวนทัศน์ในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย โดยจะเน้นการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำ มีทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แต่ในการเรียนการสอนในปัจจุบันอาจยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องด้วยสาเหตุหลายปัจจัย เช่น ความเหลื่อมล้ำทางฐานะและสังคม การมีนโยบายโครงการต่างๆทำให้เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากร หลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกัน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากยิ่งขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตอย่างแพร่หลาย ทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่หากเรารับมาหรือใช้มันไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้เกิดผลเสียได้ ดังนั้น เราจึงควรคิดพิจารณาและปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การจะทำงานสิ่งใด เราควรจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ ควรคิดอย่างละเอียดรอบคอบ มีเหตุผล รู้จักแยกแยะคิดพิจารณา เราจึงจะสามารถทำงานหรือศึกษาสิ่งใดๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านการศึกษา การทำงาน หรือด้านใดๆนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงอย่างเดียว เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น สิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เช่น หากเรามีเพื่อนที่ดี ก็จะเป็นการชักจูงและส่งเสริมให้ไปในทางที่ถูกที่ควร