ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูประถมและอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-กรกฎาคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ดุริยางคศาสตร์ 
วิชาเอก :
นาฏยการแสดง(นาฏศิลป์) 
เกรดเฉลี่ย :
2.46 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
รำไทย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการศึกษา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย คือ การทำให้เด็กบางคนนั้นไม่ได้มีความฉลาดขึ้นเลย เพราะเป็นการสอนแบบสนใจเด็กแบบไม่ทั่วถึงและไม่ค่อยมีการสนับสนุนเด็กสักเท่าไรจึงมีการแบ่งแยกเด็กที่มีความฉลาดอยู่กับคนที่ฉลาด ส่วนเด็กที่ไม่ค่อยเก่งก็จะโดนทิ้งให้เหมือนว่าเป็นปมด้อยเด็กที่ไม่สามารภมีความคิดที่แตกต่างไปจากกรอบได้ เพราะจะถูกมองว่าเป็นพวกที่ไม่ทำตามกฏระเบียบสอนในสิ่งที่เปล่าประโยชน์และจะมีการตัดสินด้วยเกรดเฉลี่ยแทนที่จะมองทางความสามารถของเด็กแล้วมีการสนับสนุนครูกลับมีการสอนด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในภาวะปัจจุบัน สังคมไทยมีการประสบปัญหาที่มีการเกิดจากการกระทำของวัยรุ่นซึ่งเป็นบุคคลในวัยเรียน เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ยังอยู่ในการอุปการะในการเลี้ยงดูของบิดาและมารดาร่วมไปถึงผู้ปกครองที่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ของสังคม อาทิเช่น - การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย - การดื่ม และการเสพของมึนเมา และเสพสารเสพติด - การมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันสมควร - การก่อกวนสร้างความเดือดร้อนให้สังคมไทยหลายรูปแบบ บิดาและมารดาร่วมไปถึงผู้ปกครองไม่สามารถปกครองบุตรหลานได้ ซึ่งในปัญหาที่กล่าวมาล้วนเป็นปัญหาของสังคมไทยอยู่ในระดับที่เรียกว่า "วาระแห่งชาติ" ซึ่งในทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยต้องมีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อให้ปัญหาต่างๆนั้นลดน้อยหรือหมดลงไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :