ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-กุมภาพันธ์-2539  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ชีววิทยา 
เกรดเฉลี่ย :
3.26 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
กีฬา เช่นวอลเลย์บอล ปิงปอง เปตอง เป็นต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยทางชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  
2561  
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561  
 
2561  
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561  
 
2561  
ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื่องต้น  
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  
2559  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-กุมภาพันธ์-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-กุมภาพันธ์-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-มกราคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาสังเกตการสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
-  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 4 :
ครูผูสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
12,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ย้ายที่อยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันได้ล้าหลังจากกลุ่มประเทศอื่นๆเป็นอย่างมาก เด็กไทยอ่านออก เขียนเป็นได้ช้า เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้นักเรียนไทยสนใจแต่สิ่งบันเทิง มากกว่าการอ่านหนังสือ ทำการบ้าน รวมทั้งครอบครัวมีปัญหาขัดแย้งกัน ทำให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนมากขึ้น ครูเน้นการสอนบรรยายมากกว่าการลงมือปฎิบัติทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีเต็มที่ และไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนในใจในการเรียน ทำให้เด็กเบื่อ และไม่อยากเรียน จึงทำให้เด็กโดดเรียน หนีเรียน เป็นจำนวนมาก  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ เกิดการคอรับชั่นสูง มีอำนาจของเงินเข้ามาทำให้สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ทำให้สังคมไทยในปัจจุบันไม่เกิดการพัฒนา และไม่มีมาตรการเด็ดขาด ที่จะสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในการศึกษาหากครูทุกคนเปิดใจเข้าหากัน เป็นหนึ่งอันเดียวกัน จะสามารถช่วยให้การทำงานหรือการสอนต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี เพราะสามารถแลกเปลี่ยนความคิด เทคนิคและวิธีการสอน รวมถึงปัญหาของนักเรียนที่สามารถจะช่วยกันแก้ไขได้เป็นไปด้วยดี ชีวิตในการทำงานหากต้องมีโลกส่วนตัวของตัวเองเยอะไป ไม่ยอมเปิดใจเข้ากับผู้อื่น หากมีปัญหาก็ไม่สามารถระบายความทุกข์ หรือวิธีแก้ไขปัญหาได้เอง ทำให้เกิดความเครียด และไม่มีความสุขกับการทำงาน