ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษามลายู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
9,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-มีนาคม-2539  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษามลายู 
เกรดเฉลี่ย :
2.83 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
พอใช้  
ดี  
ดีมาก  
มลายู
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทำอาหาร วอลเลย์บอล ปิงปอง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
19-มีนาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-สิงหาคม-2559  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานขาย และทำบัญชี  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ไปศึกษาต่อ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-มกราคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
26-เมษายน-2562  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
จบการฝึกงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนั้น เป็นประเทศที่การศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่ได้ดีมาก แต่ก็ยังมีอักหลายประเทศที่การศึกษาด้อยกว่าประเทศไทย เช่นประเทศ พม่า กัมพูชา ลาว ซึ้งจะพบได้ว่าปัจจัยที่ทำให้ประเทศเหล่านี้และประเทศไทยยังด้อยในระบบการศึกษานั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของ เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ระบบการบริหารประเทศ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่มีหนึ่งปัจจัยที่พบกันได้มาก็คือ ความยากลำบาคของประชากร ที่ส่งผลให้ไม่ได้รับการศึกษา ดิฉันคิดว่าในฐานะฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยผ่านความยากลำบาคมาก่อน ฐานะยากจนแต่เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความมุ่งมานะ อยากจะเรียนต่อเพื่อนยกระดับการศึกษาและอาชีพของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อมีเงินให้ทางบ้านได้ใช้จ่าย ดิฉันคิดว่าการศึกษานั้นสำคัญมาก ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเรามีคุณภาพมากขึ้น และเมื่อดิฉันได้รับโอกาศที่ดีจากหลายๆคนที่ช่วยผลักดันฉัน ให้มาถึงจุดนี้ฉันจึงอยากมอบโอกาสตรงนี้ ให้กับบุคคลที่ลำบาคแต่ต้องการจะศึกษาเช่นกัน ถ้าดิฉันได้เป็นครู ดิฉันจะพยายามสอนและทำหน้าที่ไห้ดีที่สุด เพื่อให้เด็กได้ความรู้และมีคุณภาพทางการศึกษา และถ้ามีโอกาสดิฉันก็อยากช่วยเหลือ เด็กที่ด้อยโอกาสให้ได้ศึกษาเหมือนคนอื่นๆ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันนั้นสังคมของเราเกิดการแข็งขันกันสูง และประเทศได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ในขณะเดียวกันนั้นเศรษฐกิจของประเทศก็แย่ลงเรื่อยๆ บวกกับการแข็งขันที่สูงขึ้น ทำให้เห็นได้ว่ามีคนที่ตกงานเป็นจำนวนมากกับสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ดังนั้นดิฉันคิดว่าจากที่เราพยายามศึกษามานั้น สิ่งหนึ่งที่เราควรมีคือการแก้ปัญหาเพื่อรับมือกับสภาพสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ตอนนี้ การเรียนในห้องเรียนนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่นำมันออกมาใช้ หรือไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือการเรียนรู้ชีวิตที่แท้จริง ที่ไม่มีในห้องเรียน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ดิฉันคิดว่า การศึกษาของเราจะประสบความสำเร็จและบรรลุไปในทางที่ดีนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากกัลยาณมิตรที่ดี ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่ต้องมีเพื่อนค่อยผลักดันช่วยเหลือ และเป็นความสุขในบางช่วงเวลาให้กับเรา และสิ่งสำคัญในการทำงานรวมกันเราจะต้องมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อกับเพื่อน มีน้ำใจ เพื่อให้การใช้ชีวิตของเราดำเนินไปได้ด้วยดี