ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสังคมศึกษาทุกระดับชั้น ,ครูพี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-สิงหาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
สังคมศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.80 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
อังกฤษ-ไทย  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-ธันวาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-กรกฎาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
Pc  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
11000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ทำธุรกิจส่วนตัว  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย ไม่ว่าจะที่ใด ย่อมต้องมีครู นักเรียน และบุคลากรต่างๆ หากขาดสิ่งใดไปก็มิอาจเกิดการศึกษาได้ ได้ฐานะที่ดิฉันเคยฝึกสอนมาระยะเวลา1ปี ดิฉันได้ฝึกสอนในโรงเรียนชนบทที่มีความขาดแคลนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขาดครู อุปกรณ์การเรียน แใกระทั่งปัญหาครอบครัวที่มีมากกว่า50เปอร์เซน ดิฉันตระหนักถึง ปัญหาครอบครัวของเด็กเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ เพราะคือจุดเริ่มต้นของการศึกษา เด็กจะขาดการอบรมจากที่บ้าน เรัยนไม่รู้เรื่อง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการศึกษาของไทยที่ยังขาดการแก้ปัญหาในเรืองปัญหาครอบครัว ดิฉันอยากให้ครู และรัฐบาลได้เห็นปัญหาอันเล็กน้อย ที่อาจจะเกิดปัญหายิ่งใหญ่ เพราะเด็กจะเติบโตมาได้ส่วนหนึ่งก็เพราะครอบครัว ความยากจน และอีกมากมายที่ดิฉันพบเห็นมาด้วยตนเอง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปี2562 สังคมไทยเข้าสู่ยุคที่ต้องต่อสู้ในด้าน อาชีพ การทำงาน ค่าครองชีพที่สูง การตกงาน แต่อยู่ที่คนแต่ละคนจะสามารถผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่่่กับความคิดของแต่ละคน ผู้ใดร่ำรวยก็คงไม่รู้ร้อนอะไร แต่คนจนก็จนต่อไป อดมื้อกินมื้อ การที่เราจะผ่านความยากตรงนี้ไปได้คือ ความอดทน และดำเนินรอยตามพระราชดำริ ของในหลวงรักาลที่9 คือ การอยู่อย่างพอเพียง และการอดออม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ทุกๆที่ย่อมมี ความไม่พอใจ ครูไม่ถูกกัน ครูทะเลาะกับนักเรียน และเป็นเรื่องปกติ แต่อยู่ที่จิตสำนึกของคนนะคะ การปรองดอง เป็นมิตรกันย่อมเกิดผลดีแก่วงกว้าง การเมตตาอารีแก่นักเรียน และคนรอบข้าง ดิฉันเชื่อแค่ว่าทำดีได้ดีค่ะ เท่านี้ก็พอแล้ว