ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-กันยายน-2531  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเอก :
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เกรดเฉลี่ย :
3.38 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
C C++ และ Python  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผล ของการปล่อยโอโซนแบบฟองนาโนแนวนอนที่สร้างจากเครื่องกำเนิดโอโซนด้วยหลักการโคโรนา ดิสชาร์จต่อการบำบัดน้ำผิวดิน  
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 40  
2560  
การจัดสรรความถี่ช่องสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็มเพื่อรองรับการใช้งานในเหตุการณ์พิเศษ โดยวิธีเชิงพันธุกรรม  
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38  
2558  
ระบบสมดุลอัตโนมัติไฟฟ้าสามเฟส  
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6  
2555  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มิถุนายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-พฤษภาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
10,200  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-ตุลาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
02-ตุลาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
23,980  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สิ้นสุดสัญญาจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยในปัจจุบันยังเป็นรูปแบบของการศึกษาที่อยู่ในช่วงพัฒนาเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้สอนที่มีความสามารถ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และความพร้อมของผู้เรียนเองก็สำคัญ ดังนั้นเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม สื่อการสอนพร้อม ผู้สอนพร้อม กระบวนการในการศึกษาก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และประเทศชาติ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมนั้นสังคมไทยเป็นสังคมสยามเมืองยิ้ม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ด้วยสภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิต การยอมรับของสังคม และความต้องการของผู้คนในสังคมที่มีองค์ประกอบมาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การใช้สิ่งของ การแข่งขันกันในโลกสื่อดิจิตอล ทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป ผมในถานะผู้สอนคงไม่เข้าไปห้ามในสิ่งเหล่านนี้ที่กำลังหมุนไปตามกระแสของโลก แต่จะเข้าไปเป็นเพื่อนกับนักเรียนเพื่อคอยแนะนำในสิ่งต่างๆ ว่าต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :