ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
30,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-ตุลาคม-2507  
อายุ :
55  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
บัญชี-การเงิน-การธนาคาร 
วิชาเอก :
การเงินการธนาคาร 
เกรดเฉลี่ย :
2.35 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พับกระดาษ origami , ขับรถยนต์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กันยายน-2551  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
สอนโฟนิคส์ตามบ้าน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
ชม.ละ 500 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ยังทำอยู่ค่ะ แต่งานไม่สม่ำเสมอ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มกราคม-2549  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
25,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ธุรกิจการ์เม้นท์ต้องลดขนาดลง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2532  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-ธันวาคม-2548  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้จัดการทั่วไป  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
30,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เลิกกิจการ  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2531  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2532  
ตำแหน่ง 4 :
Senior Merchandiser  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ได้งานใหม่  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2531  
ตำแหน่ง 5 :
Secretary of Int'l Marketing Manager  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
4,300  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ได้งานใหม่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยยังต้องเพิ่มการพัฒนา ให้เป็นลักษณะ workshop ให้มากขึ้น เพื่อฝึกการนำความรู้มาปรับใช้ และเป็นการฝึกปรับตัวกับชีวิตจริงในปัจจุบันอีกด้วยค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน คนขาดความอดทน และความเอื้อเฟื้อมีน้อยลง ซึ่งหากเรานำส่วนนี้มาสอนเด็ก ๆ ก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กรู้จักคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ และจะช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้นค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร มีส่วนช่วยให้การศึกษาสนุกและช่วยกระตุ้นความสำเร็จในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น โยนิโสมนสิการกับการศึกษานั้นมีได้หลายทาง ทั้งจากกูเกิ้ล จากการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน และจะเข้าใจได้ดีขึ้นหากมีการนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับโลกของความเป็นจริงในชีวิตจริงค่ะ