ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์/ บรรณารักษ์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-เมษายน-2521  
อายุ :
41  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.30 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พิธีกร, พิสูจน์อักษร, วิทยากรฝึกอบรม  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-กรกฎาคม-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กุมภาพันธ์-2561  
ตำแหน่ง 1 :
บรรณารักษ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
24220  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
พักรักษาตัวจากกระดูกสะบ้าเข่าซ้ายแตกหัก  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2552  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มิถุนายน-2553  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ได้งานประจำ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
28-ตุลาคม-2551  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤศจิกายน-2551  
ตำแหน่ง 3 :
Customer Service  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
14000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ครบสัญญาจ้าง  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2551  
ตำแหน่ง 4 :
นักประชาสัมพันธ์  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
10560  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มีนาคม-2544  
ตำแหน่ง 5 :
พนักงานประจำร้าน (Part Time)  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ศึกษาต่อ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
แม้ปัจจุบันความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่ผู้ที่เป็นครู อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ยังคงมีความสำคัญที่จะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมต่อตัวผู้เรียน ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงานและการประกอบอาชีพ ดังนั้น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทันสมัยและวางตัวเป็นแบบอย่างให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ควรปลูกฝังระเบียบวินัยและคุณธรรมไปพร้อมกับการศึกษา โดยความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งจากครอบครัวและสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :