ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
19,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
21-ธันวาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
สถิติศาสตร์ 
วิชาเอก :
สถิติประยุกต์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.91 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วาดรูป  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประกวดเสนอผลงานโปสเตอร์ทางด้าานสถิติ  
หมาวิทยาลัยแม่โจ้  
2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-พฤษภาคม-2553  
ตำแหน่ง 1 :
Part time  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เปิดภาคเรียน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-สิงหาคม-2555  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
10,400  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เปิดภาคเรียน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤษภาคม-2556  
ตำแหน่ง 3 :
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลทางสถิติ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สิ้นสุด Project  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2559  
ตำแหน่ง 4 :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางสถิติและ Planing  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
16,500  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ไม่สะดวกที่จะทำงานวันเสาร์-อาทิตย์  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
เจ้าหน้าที่ 2  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
19,500  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ต้องการทำงานใกล้บ้าน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษายังมีช่องโหว่หลายด้านที่จะพัฒนาเด็กและเยาวขนของไทยให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ดิฉันคิดว่าเรายังไม่หมโอกาสที่จะพัฒนา หากเราทุกคนร่วมมือและยอมเปิดใจกับวิธีการสอน และวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อเยาวชนของไทย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมประเทศตอนนี้เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก ทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยี และรวมถึงจิตใจของมนุษย์ คิดว่าอีกไม่นานหากเราทุกคนยังนิ่งเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆวันนี้โดยไม่ได้รับการแก้ไข เราอาจจะใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นและความสุขลดน้อยลง ดิฉันคิดว่าเราทุกคนสามารถช่วยพัฒนาสังคมไทยได้ทุกคน เพียงแค่ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนตามหน้าที่และกฏระเบียบมากขึ้น สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีความสุขอีกสังคมหนึ่งบนโลกนี้เช่นกัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ดิฉันเชื่อว่า เราทุกคนย่อมมีความคิดอย่างผู้ฉลาด ย่อมมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยสติอย่างแน่นอน