ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
เจ้าหน้าที่ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-กรกฎาคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
นาฏศิลป์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.24 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
มีความสามารถในการร้องเพลง การเต้น การรำ เล่นดนตรีได้ประเภท แซกโซโฟน ฆ้องวง ขลุ่ย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้รางวัล พิณทอง ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งยามาฮ่า ลูกทุ่งคอนเทสต.์  
บริษัท ดนตรีสยามยามาฮ่า จำกัด  
2553  
ชนะเลิศศิลปหัตถกรรมระดับชาติวงดนตรลูกทุ่ง ประเภท สาย ข  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2555  
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสวรรค์เข้ารอบ 8 สุดท้ายทีม สุดท้าย ชิ  
รายการชิงช้าสวรรค์  
2555  
ประกวดวงโปงลางลีโอ ที่จังหวัดอุบลราชธานี  
เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
2558  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้สอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
28-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาไทยถดถอยลง เนื่องจากเด็กไทยให้ความสำคัญน้อยลง เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เนื่องจากติดโลกโซเซียลมากกว่าหนังสือ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามากขึ้นพร้อมกับโอกาสจากหลายหน่อยงานยื่นมือเข้ามาช่วยนั้น แต่เด็กไทยปัจจุบันปฏิเสธความต้องการเหล่านั้น ไม่อยากที่จะพัฒนาตนเองในทางที่ถูก อีกทั้งผู้ปกครองยังไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลเด็กเท่าที่ควร เนื่องจากสมัยก่อนครูสามารถดุด่าว่ากล่าวตักเตือน ดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่ ต่างจากสมัยนี้ที่พ่อแม่ไม่เปิดโอกาสเล่านั้นให้ครูได้ดูแลอย่างเต็มที่ ปัญหาที่พบทุกวันนี้คือเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัญหาเด็กตกงาน เป็นต้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมทุกวันนี้ใช้ความรุนแรง ยิง แทง ฆ่าฟัน ในการแก้ปัญหา มีการชักนำในทางที่ผิดให้เด็กเลื่อนแบบได้หลายช่องทาง อีกทั้งสังคมทุกวันนี้นิยมนำตัวเองไปอยู่ในโซเซียลมากกว่าการพูดคุยกัน จึงทำให้ซึมซับในทางที่ผิดบ้าง ถูกบ้าง แต่ขาดคนให้การชี้แนะที่ถูกต้อง สังคมทุกวันนี้จึงใช้แต่ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่างๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ฉันสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคนได้หลายช่วงอายุ ซึ่งในการทำงาน สังคม ต้องเจอคนมากหน้าหลายตาให้เราต้องเรียนรู้ เข้ามาในชีวิตไม่หยุดไม่หย่อน สิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คือการรับฟังอื่น ใช้เหตุและผลตัดสินปัญหา พูดจาอย่างมีสติ