ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้ช่วย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
08-ตุลาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.95 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาในประเทศไทยมีความสำคัญอย่างมาก เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคคล โดยในยุคปัจจุบันได้มีทักษะที่หลากหลายเข้ามา ทำให้เด็กไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ เเละการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเเละสังคม ถือเป็นเป็นกุญเเจที่สำคัญในการนำพาเด็กไทยให้ก้าวทันทักษะที่จำเป็นในอนาต ถือเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันในยุคศตรรษที่ 21 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเป็นหลัก พฤติกกรรมของเด็กไทยก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม สถาบันครอบครัวจึงเป็นปัจจัยหลัก ที่ต้องให้ความใกล้ชิดเเละการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดี เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ไม่ก่อปัญหาให้สังคมเเละประเทศชาติ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรกับการศึกษา ในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตร คือ บุคคลผู้อบรมสั่งสอน ทั้งคุณสมบัติของผู้สอน ทั้งหลักการ วิธีการอุปกรณ์ อุบายต่าง ๆ ในการสอน เเละการจัดดำเนินการต่าง ๆ ที่ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาจะพึงจัดทำเพื่อให้การศึกษาอบรมได้ผลดี ครูที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะอบรมสั่งสอน เเนะนำขักจูง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสม โยนิโสมนสิการกับการศึกษา เป็นการฝึกใช้ความคิดให้รู้จักอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองสิ่งต่าง ๆ อย่างผิวเผิน