ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
14,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
21-พฤษภาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.94 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทักษะทางการกีฬา  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันเปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบเข้ามาพัฒนาในระบบการศึกษาไทย อาทิ ระบบของเทคโนโลยีที่ทำให้การศึกษาไร้ขอบเขตทางจินตนาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แต่อย่างไรก้ตามหากใช้ผิดวิธีก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียได้หากผู้ปกครองหรือครูละเลยในการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากับผู้เรียน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสำคัญที่สุดสำหรับเด็กแต่ในปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่จะทำงานจนอาจจะไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน เลยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงดูลูกหลานมากกว่าที่จะมานั่งพูดคุยหรือสั่งสอนจึงทำให้เด็กติดโทรศัพท์และเรียนรู้จากเทคโนโลยีมากกว่า หากผู้ปกครองไม่ให้คำแนะนำอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียในภายภาคหน้าได้ และสถาบันโรงเรียนแตกต่างจากเมื่อก่อนคือปัจจุบันครูไม่ได้ทำแค่หน้าที่ที่จะสอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ครูต้องทำงานประเมินต่างๆที่ได้รับมอบหมาย จึงทำให้การทำหน้าที่ในการสอนลดลง และส่งผลต่อผู้เรียนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จากครูผู้สอนน้อยลงเช่นกัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรก่อให้ผู้เรียนมีความรู้ วิธีคิด และปฏิบัติที่ถูกเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ และความคิดรวบยอดเพื่อนำไปใช้ตรึกตรองในกระบวนการคิดพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุและผล โยนิโสมนสิการคือตัวกำหนดตัวชี้วัดของเหตุ เงื่อนไขจำเป็น เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุและผล