ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
เจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ จัดซื้อ ครูสอนการตลาด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-มกราคม-2538  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การตลาด 
วิชาเอก :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคค่ำ) 
เกรดเฉลี่ย :
2.74 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สมารถขับรถยนต์ได้ สามารถขับรถมอร์เตอร์ไซค์ได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2559  
ตำแหน่ง 1 :
เจ้าหน้าที่การเงิน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ออกมาเพื่อทำงานในที่ใหม่ที่ไกล้กับมหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ต้องการความเจริญก้าวหน้า ทำงานที่มั่นคง ทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบที่ชัดเจน และต้องการนำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาใช้อย่างเต็มที่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการเปิดกว้างมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ผลดี มันมีทั้งข้อดีเเละข้อเสียในตัวของมันเอง ได้ความสะดวกรวดเร็วแต่นักเรียนนักศึกษาไม่ได้มีการศึกาาค้นคว้าจากตำราเหมือนสมัยก่อน ที่ต้องใช้การจดการบันทึกและการอ่านเข้ามาช่วย แต่ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้แต่ค้นหาแล้วก๊อปปี๊มาวางไว้ สะดวก รวดเร็ว ง่าย แต่ขาดความถี่ถ้วนในการศึกษาในการหาข้อมูล ดังนั้นการศึกษาของไทยที่เปิดกว้างมากขึ้นขึ้นกับการนำแต่ละอย่างมาประยุคต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปไกลมาก สังเกตุได้จากเยาวชนสมัยใหม่ที่มีการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันในแต่ละวัน บางเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะสมเช่นการศึกษาหาข้อมูลการเรียนจากอินเตอร์เน็ต แต่บางกลุ่มนำมาใช้ในทางที่ผิดใช้ในการล่อลวง ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมแก่วัย จึงทำให้สังคมไทยนั้นเสื่อมลง ส่วนการดูแลของผู้ปกครองในการดูแล บางคนเลี้ยงลูกด้วยเงินและเลี้ยงด้วยสื่ออิเล็กโทรนิคทำให้เด็กบางคนเกิดความก้าวร้าวเนื่องจากติดสื่อต่างๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การเปิดใจยอมรับกับสังคมที่เจอ การปรับตัวเข้าหาผู้อื่น เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดเสมอไปเก็บไว้ในใจได้ควรเก็บเพื่อลดการขัดแย้ง แต่เรื่องใดที่คิดว่าถ้าพูดออกไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ก็สมควรพูดออกไป