ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
นักจิตวิทยาพัฒนาการ ครูอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-สิงหาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
สังคมศาสตร์ 
วิชาเอก :
จิตวิทยาพัฒนาการ 
เกรดเฉลี่ย :
2.59 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การวาดภาพ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มกราคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
06-เมษายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอนุบาล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
การฝึกงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
นักจิตวิทยาพัฒนาการ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การที่การศึกษาไทยจะพัฒนาไปทิศทางที่ก้าวไกล เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในโรงเรียน ผู้ปกครอง และเด็ก คำนึงถึงผลประโยชน์ตัวเด็กที่เขาควรจะได้ การสังเกต ดึงศักยภาพเด็กออกมา คอยแนะนำส่งเสริมความรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะการช่วยเหลือตัวเอง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในสมัยปัจจุบัน เป็นยุคของเทคโนโลยี มีการใช้มือถือในการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการเล่นสื่อโซเชี่ยลต่างๆ สิ่งเหล่านั้นอาจเกิดสิ่งที่มีประโยชน์ หรือสิ่งที่เกิดผลเสียต่อเด็กๆ สิ่งที่รู้สึกดิฉันเป็นห่วงก็คือ เด็กเด็กๆสามารถเข้าถึงมือถือได้ตั้งแต่เด็กๆ จะทำให้เด็กอาจเกิดภาวะสมาธิสั้นได้ ตัวเราควรเข้าใจเด็ก วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กไปทีละนิดเพื่อให้เกิดความสมดุลในตัวเด็ก การที่จะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง เราต้องคอยบ่มเพาะต้นกล้าด้วยการเลี้ยงดู การใส่ใจ ความรัก เพื่อรอคอยวันที่ต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้ที่โตและสง่างาม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การพิจารณาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การคิดอย่างมีเหตุมีผลเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อเท็จจริง เช่น มีกล่องเขย่า ในการจับวงสนทนาเป็นวงกลม ในทุกๆคนพิจารณาของสิ่งนั้น มีการอธิบายสิ่งของเหล่านั้นที่แตกต่างกัน ทั้งด้านกายภาพ รูปร่าง ผิวสัมผัส เสียง ถ้าเราลองมองลึกลงไป ของเหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์ใช้ในการประกอบกิจกรรมให้กับเด็กๆ และก็ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน หรือการจะเป็นของสิ่งหนึ่งเกิดจากหลายๆฝ่ายเป็นคนทำสิ่งของนี้ขึ้นมา เมื่อเราพิจารณาไตร่ตรองหลายๆรอบด้วยปัญญาทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าต่อสิ่งนั้น ถ้าโยนิโสมนสิการกับการศึกษาในตัวเด็ก เมื่อเราเจอเด็กครั้งแรก เจอเด็กที่มีลักษณะงอแง ร้องไห้ มีนิสัยที่ก้าวร้าว ถ้าเราพิจารณาโดยครั้งเดียว มันอาจจะเกิดการตัดสินเด็กในทัศนคติเชิงลบ แต่ถ้าเราพิจารณา วิเคราะห์ หาสาเหตุดีๆ การที่เด็กมีพฤติกรรมแบบนี้มีสาเหตุอะไร จะวางแผน ปรับพฤติกรรม ทำให้เราคิดได้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น ทั้งในด้านการทำงานและต่อตัวเด็ก กัลยาณมิตรการช่วยเหลือพึ่งพากัน การที่พัฒนาเด็กได้เกิดจากความร่วมมือของคุณครู ทุกคนๆในโรงเรียน ในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาแก้ไข ระดมความคิด ในเกิดผลประโยชน์ต่อตัวเด็กให้มากที่สุด