ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนเคมี  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-มีนาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เคมี 
เกรดเฉลี่ย :
2.86 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
C#  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
วิทยานิพน์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2562  
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอ Senior project (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี "HITACHI TROPHY 2018"  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท ฮิตาชิ จำกัด  
2561  
รางวัลชนะเลิศการประกวด Senior project สาขาเคมีอินทรีย์ (Oral presentation และ Poster presentation)  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2561  
โล่เชิดชูเกียรติผู้มีความสามารถดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  
กระทรวงศึกษาธิการ  
2557  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันสำหรับดิฉันถือว่ามีการพัฒนาไปตามยุคสมัย ปัจจุบันหลายโรงเรียนเริ่มให้ความสำคัญกับผู้เรียน ในการเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเองเร็วขึ้น รวมไปถึงยังทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์นั้นๆ นอกจากนี้การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพในอนาคต 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันกำลังเป็นไปตามกระแสโลกคือเป็นสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันไทยก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีนี้ควรจะต้องลงไปส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเด็กๆมีความรู้และความเข้าใจ ก็จะทำให้เขาสามารถนำความรู้ที่มีมาพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปได้ หากลองมองไปในอนาคตจะพบว่าเทคโนโลยีจะยังเป็นสิ่งที่ทันสมัยเสมอ ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในด้านนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้หรือเพื่อนตาย สำหรับด้านการศึกษาครูควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อศิษย์เพราะคุณสมบัติทั้ง 7 ประการในการเป็นกัลยาณมิตร จะช่วยส่งเสริมให้ศิษย์มีความเคารพต่อครู เชื่อฟังและเปิดใจยอมรับคำสอนของครู เนื่องจากศิษย์มีความเชื่อใจในครูคนนั้นๆ นอกจากนี้ครูก็ควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพด้วย เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนมักมีการนำความรู้ในหลายๆศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ทำให้เราต้องมีการช่วยเหลือกันระหว่างครูผู้สอนในหลายๆวิชา หากเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้วการทำงานก็จะราบรื่นไม่ติดขัด