ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย ครูปฐมวัย ครูอนุบาล  
ประเภทของงาน :
Freelance  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-กันยายน-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.41 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย ชอบสร้างภาพ นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร แทนที่ตัวของบุคคลผู้ศึกษาอย่างแท้จริงเช่นนักเรียน ระบบการศึกษาไม่มีความเสถียรภาพ ก่อให้เกิดความสับสน และนำมาซึ่งความเบื่อหน่าย ทั้งบุคคลากรของสถานศึกษา ผู้สอน รวมไปถึงนักเรียน ที่ต้องปรับตัวตามคำสั่งอยู่เสมอ นำมาซึ่งปัญหา ที่ทำให้บรรยากาศไม่น่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง ไร้ซึ่งความสมดุลของการศึกษาความรู้ การเรียน,การศึกษาควรสนุกสนาน และเต็มไปด้วยความต้องการสนใจในเรื่องที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง จึงจะทำให้การศึกษาของไทยพัฒนา ใช่แต่จะเรียนในตำรา โดยไม่สนใจเรียนในชีวิตจริง!! 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการเติบโตของบุคคลากรผู้มีคุณภาพ ที่ไม่มีคนสนับสนุน สังคมเต็มไปด้วยการสร้างความแตกแยกแบบไม่มีสติ และบั่นทอนปัญญา เงินคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ก้าวต่อไปได้ในสังคมปัจจุบันนี้ นั่นคือปัญหาที่สำคัญ แต่ผู้นำของประเทศไร้ซึ่งความตระหนักรู้ในเรื่องดีๆ ที่สมควรจะทำ และเหตุผลเช่นนี้ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากเงินที่ได้ไม่สัมพันธ์กับที่จ่าย เกิดช่องว่างที่ห่างไกลขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีทีท่าจะกลับมาได้ ตามมาด้วยปัญหา การหาเงินที่ไม่ต้องทำงานหนัก ใช้แรงงานมาก และสมองในการคิด แค่หาเงินง่ายๆ และได้เร็ว จนนำมาซึ่งปัญหาอาชญากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างในปัจจุบันนี้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :