ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนระดับชั้นอนุบาล ปฐมวัย ครูธุรการ ครูศิลปะ ครูพละศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-ธันวาคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาเอก :
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.40 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น microsoft word , microsoft excel , microsoft powerpoit มีความสามารถในการร้องเพลง เล่นดนตรี มวยไทย บุคลิกโดยรวมเป็นคนที่มีอัธยาศรัยดี ยิ้มเก่ง ร่าเริงแจ่มใส พร้อมที่จะเรียนรู้งานประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ สามารถทำงานและปรับตัวร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี.  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-กรกฎาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ครูคู่ชั้นอนุบาล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ไม่สะดวกในการเดินทาง / ย้ายที่อยู่อาศัย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทุกวันนี้การศึกษาไทย เรียน(พิเศษ)เพื่อเอาไปสอบ ไม่ว่าจะสอบเข้าม.1 เข้าม.4 เข้ามหาลัย ฯลฯ ตรงจุดนี้ คนที่ด้อยโอกาสทางการเงิน ค่อนข้างเสียเปรียบค่ะ บนโลกนี้ไม่ได้มีแค่ในตำรา ในความเป็นจริงไม่สามารถทำให้เด็กทุกคนเรียนเก่งเหมือนกันทั้งหมด และยังมีวิชาอีกหลายแขนงที่การศึกษาสายสามัญไม่มีความจำเป็น ในขณะที่ยังมีอีกหลาววิชาที่มีความจำเป็น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ช่างฝีมือ และความสามารถอื่นๆ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยกำลังถูกเทคโนโลยีการสื่อสารความเจริญทำลายจนความคิดคนมันบิดเบี้ยวไป แต่ในฐานะที่อยู่เมืองไทย ดิฉันว่าอยู่สังคมไทยก็มีความสุขดี มีสิ่งดีๆ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะ อยู่ที่เราจะเลือกรับ ไม่เสพติด สิ่งที่ไม่ดี ก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :