ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-สิงหาคม-2527  
อายุ :
35  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
2.40 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดีมาก  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดีมาก  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ 30 คำ/นาที พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ 25 คำ/นาที คอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel, Power Point โปรแกรมสำเร็จรูป Easy Acc Internet ค้นหาข้อมูล รับและส่ง e-mail เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ -ผลิตสื่อการเรียนการสอน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
OPEC TEACHER AWARD 2015  
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
2559  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับสถานศึกษา  
 
2560  
รางวัลครูดีเด่น เป็นผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
2561  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับสถานศึกษา  
 
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ หน้าที่ทำงานที่หลากหลายและใช้ความสามารถที่มีอยู่เพิ่มขึ้นอีกระดับ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ครูวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
7000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ต้องการปรับฐานเงินเดือน หาความท้าทายใหม่  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ครูภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15,750  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
อยากหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตัวเอง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้มนุษย์กลายเป็นพลเมืองของสังคมฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ดีควรควบคู่ไปกับการเรียนรู้ การได้รับการถ่ายทอดความรู้ และได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งคตเป็นการเสริมสร้างความรู้และปัญญาโดยมีการเอื้อต่อกัน การศึกษาที่ดีต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่น ผู้สอนที่มีความสามารถ สื่อที่จำเป็นต่อการศึกษา ความพร้อมของผู้ศึกษา หากสามารถศึกษาได้ดีแล้วก็จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และประเทศชาติได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยทีมีมาแต่ช้านานคือไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แต่ด้วยเพราะเหตุแห่งการเสื่อมต่อศีลธรรมอันดีงาม ทำให้สภาพสังคมไทยเปลี่ยนป ดิฉันจงอยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยปลูกฝังเยาวชนไทย ให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรมิตร คือผู้ชี้แนะในหลักการ และความรู้ที่ถูกต้อง ในวัยเริ่มเรียนรู้ พ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรที่ทุ่มเททั้งกายและจิตใจเพื่อให้ลูกเป็นคนดี มีความรู้ ถัดจากพ่อแม่ คือ ครู อาจารย์ สิ่งที่ได้จากกัลยาณมิตร เริ่มต้นจากประสบการณ์ ที่จะนำปฏิบัติได้เรียนรู้หลักการและความคิดรวบยอด ซึ่งเป็นพื่นฐานในการคิดในการพิจารณาตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ