ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ , ครูพี่เลี้ยง ,ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
9,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-เมษายน-2536  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.31 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นกีฬา เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
International Conference Of Science Education  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2557  
ผู้ดำเนินโครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2557  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-มิถุนายน-2559  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
09-ตุลาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูสอนพิเศษ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
200 /ชม.  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
พนักงานขาย(เสื้อผ้า)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นด้วยกับ 1.นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทำให้เด็กที่เรียนมาทั้งวันได้รับการผ่อนคลายทำให้เด็กได้เพิ่มเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆของตนเอง 2.การส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้ เรียน เช่น 3Rs 8Cs 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล เป็นต้น และหวังว่าในอนาคตจะมีโครงการที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ทุ่มเทกับการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีครอบครัวที่ยากจนเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่อาจส่งเด็กเรียนต่อได้จึงอยากให้มีทุนเรียนแก่เด็กเหล่านี้มากขึ้น และภาครัฐควรช่วยดูแลโรงเรียนที่อยู่ในชนบทให้มากขึ้น นอกจากเรื่องการศึกษาดิฉันก็อยากให้ปลูกฝัง เรื่องการเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ เป็นเบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสมาธิ ปัญญา หรือจะคุมไปถึงศีล 5 ทั้งหมดต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ มาตั้งแต่ต้น เหมือนอย่างรุ่งอรุณเป็นเบื้องต้นของวัน กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการก็เปรียบเสมือนเป็นรุ่งอรุณของความสว่าง ของสัมมาปฏิบัติคุณงามความดีทั้งสิ้น จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการในการศึกษาด้วย