ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
28-กุมภาพันธ์-2530  
อายุ :
33  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เอกภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.61 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
อ่านทำนองเสนาะ ฟ้อนรำไทย ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงหมอลำ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
กรรมการจัดกิจกรรมปราชญ์ภาษา  
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
2560  
กรรมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
2560  
การแต่งกายดีเด่นวันลอยกระทง  
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
2560  
ชนะเลิศประกวดร้องเพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง  
โรงเรียนบ้านบุยาว  
2539-2541  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-ตุลาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
25-กุมภาพันธ์-2561  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เปลี่ยนสถานที่ฝึกสอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
จบการศึกษา  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-กุมภาพันธ์-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2560  
ตำแหน่ง 3 :
ครูสอนภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการศึกษาและระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งมีทั้งผลดีและไม่ดีแต่ก็ไม่ทำให้การศึกษาไทยถดถอยลง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยปัจจุบันมีความวุ่นวายขึ้นเพราะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้มนุษย์เกิดการเห็นแก่ตัวและแบ่งแยกชนชั้นรวมถึงมีความฟุ่มเฟือยจนสร้างหนี้สินมากมาย แต่อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ส่งผลดีตามมามากเช่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ไม่ว่าเราจะทำงานสิ่งใดกับผู้ใดหรือที่แบบใด ขอให้มีใจรักในงานที่ทำ มีความซื่อสัตย์ ให้เกียรติกันและเอื้อเฟื้อสามัคคีต่อกัน งานที่ทำนั้นก็จะประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้และจะมีความสุขในทุกๆวัน