ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-เมษายน-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เกรดเฉลี่ย :
3.89 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทำอาหาร กิจกรรมกลางแจ้ง ติวเตอร์ คัดลายมือ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
The 12TH GMSARN International Conference 2017 on “Energy Connectivity, Environment and Development in GMS”  
ดานัง ประเทศเวียดนาม  
2560  
นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการทางชีววิทยา ครั้งที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
2556  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-กันยายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2558  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ศึกษาต่อ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
เด็กไทยเรียนหนัก แต่ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ เพียงเพราะอ่านท่องจำในตำรา ยังเชื่อมโยงหาเหตุและผลรวมถึงการประยุกต์ใช้ไม่ได้ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกนอกกรอบ เพราะกลัวถูกตำหนิ จึงทำให้เด็กไทยอีกจำนวนมาก ยังหาตัวตนไม่เจอ เพราะถูกจำกัดทางความคิด  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เยาวชนไทยถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยี ถ้าใช้มันอย่างสร้างสรรค์มันจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าขาดการแนะนำที่ดี เยาวชนเหล่านี้จะแสดงออกมาทางเทคโนโลยีที่เกรียวกราด กลายเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยการชิงดีชิงเด่น ความคาดหวังของพ่อแม่ของคนรอบข้าง ทำให้เป็นจุดเปราะบางที่ทำให้เยาวชนสับสน และแสดงออกมาซึ่งความไม่เหมาะสมต่างๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ครูต้องเป็นผู้ใส่ใจกับความคิดของเด็ก ต้องสอนให้เด็กรู้จักคิด คิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีเหตุและผล ชี้ทางถูกและอธิบายความคิดที่อาจไม่ถูกต้อง และคิดอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม